NỘI DUNG VÀ LỊCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (Năm học 2018 – 2019)

Lịch công tác tổ chức xét tốt nghiệp:

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN

04.4.2018

– Hướng dẫn và phổ biến chương trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở và chương trình nhập dữ liệu thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Từ 02.5.2018 đến 06.5.2018

– Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 hoàn tất việc lập danh sách người học (Bước 1). Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9.

Từ 09.5.2018 đến 10.5.2018

– Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 thông qua các danh sách người học (Bước 2). Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9.

09.5.2018

– Họp hội đồng xét duyệt đề nghị công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (Bước 3). Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN

14.5.2018

– Các cơ sở giáo dục hoàn tất hồ sơ và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Các cơ sở giáo dục.

15.5.2018

– Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

18.5.2018

– Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời. Các cơ sở giáo dục.

Từ 22.5.2018 đến 23.5.2018

– Báo cáo số liệu, đĩa dữ liệu công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và gửi danh sách công nhận tốt nghiệp về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

NỘI DUNG VÀ LỊCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

(Năm học 2018 – 2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN

29.3.2018

– Triển khai xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10; phổ biến chương trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở và chương trình nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Từ 04.4.2018 đến 16.4.2018

– Tổ chức cho phụ huynh học sinh và học sinh tìm hiểu về xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 và học sinh làm Phiếu đăng ký nộp tại nơi đang học. Trường phổ thông.

27.4.2018

– Sở Giáo dục và Đào tạo gửi nhu cầu số giáo viên làm cán bộ coi thi về các đơn vị. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

03.5.2018

(8 giờ 00)

– Bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Lãnh đạo Ban coi thi, Ban chấm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

03.5.2018

– Các trường trung học phổ thông nộp danh sách đề nghị Hội đồng tuyển sinh.

– Nộp danh sách Ban Lãnh đạo Điểm thi, Cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, nhân viên phục vụ (theo mẫu) về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

– Nộp dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Tổ chức Cán bộ.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

04.5.2018

– Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường (đăng ký nguyện vọng 1). Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Từ 04.5.2018 đến 10.5.2018

– Phụ huynh học sinh và học sinh có thể xin điều chỉnh nguyện vọng. Trường phổ thông.

10.5.2018

– Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gửi danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

10.5.2018

(16 giờ 00)

– Hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển sinh lớp 10 và hoàn tất nhập dữ liệu vào danh sách thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

11.5.2018

– Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp đĩa CD (chuyển dữ liệu) danh sách thí sinh. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

17.5.2018

– Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận đĩa CD,  danh sách thí sinh (nhận dữ liệu đã có số báo danh và phòng thi). Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
   18.5.2018 – Niêm phong các phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

23.5.2018

– Phòng Giáo dục và Đào tạo in danh sách dự thi và phát phiếu báo danh cho thí sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

24.5.2018

(8 giờ 00)

– Hướng dẫn công tác coi thi và bàn giao Ban Lãnh đạo Điểm thi cho Ban Chỉ đạo quận, huyện tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Hội đồng thi Sở, Ban coi thi, Ban Chỉ đạo quận, huyện

26.5.2018

(8 giờ 00)

– Ban Lãnh đạo Điểm thi họp với Ban Chỉ đạo quận, huyện. Ban Chỉ đạo quận, huyện và Ban lãnh đạo các Điểm thi đóng trên địa bàn quận, huyện

31.5.2018

(7 giờ 30)

– Ban Lãnh đạo Điểm thi họp bàn công việc của Điểm thi, kiểm tra hồ sơ,…

– Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố bắt đầu đi nắm tình hình chuẩn bị kỳ thi của các quận, huyện.

Hội đồng thi và Ban coi thi

 

01.6.2018

(7 giờ 30)

– Họp toàn thể Điểm thi để chuẩn bị công việc coi thi, kiểm tra hồ sơ thi, .…

 

– Giao đề thi cho các quận, huyện.

-Toàn thể cán bộ coi thi của Điểm thi.

 

 

-Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

02, 03.6.2018

– Tổ chức thi theo lịch quy định (cuối mỗi ngày thi, nộp bài về Ban thư ký thi).

– Giao nhận bài thi (vào cuối mỗi ngày thi).

Ban coi thi.

 

Ban thư ký.

04.6.2018

– Làm phách bài thi

 

– Chuẩn bị thiết bị tổ lên điểm bài thi tự luận

Ban thư ký, Ban làm phách.

Tổ lên điểm bài thi tự luận

06.6.2018

(7 giờ 30)

– Thảo luận đáp án, hướng dẫn nghiệp vụ chấm tự luận.

– Tiếp nhận đĩa CD sau khi đã điều chỉnh các sai sót từ Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tổ trưởng, tổ phó chấm.

 

Ban thư ký

06.6.2018

(13 giờ 30)

– Bắt đầu chấm thi chính thức. Ban chấm thi.

Từ 11.6.2018 đến 13.6.2018

 (dự kiến)

– Đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính. Ghép điểm thi Ban chấm thi, Ban thư ký và Ban làm phách

13.6.2018

(dự kiến)

– Gửi kết quả thi về phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện.

– Công bố kết quả thi.

Hội đồng thi

 

Trường phổ thông

14.6.2018

(dự kiến)

– In giấy báo điểm tuyển sinh 10. Trường phổ thông.

Từ 13.6.2018 đến 15.6.2018

– Nhận đơn xin phúc khảo bài thi. Trường phổ thông.

16.6.2018

– Chuyển dữ liệu  phúc khảo cho phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

17.6.2018

(dự kiến)

– Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu  phúc khảo cho Hội đồng thi. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

17.6.2018

– Tổ chức phúc khảo Hội đồng thi (Ban thư ký, Ban phúc khảo).

18.6.2018

(7 giờ 30)

– Cán bộ chấm thi có mặt tại địa điểm chấm thi, bắt đầu chấm thi. Ban thư ký, Ban phúc khảo.

19.6.2018

(dự kiến)

– Công bố kết quả phúc khảo (tạm thời). Hội đồng thi tuyển sinh Thành phố.

10.7.2018

– Họp Ban Chỉ đạo quận, huyện và Hiệu trưởng trường trung học phổ thông để thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh 10. Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo.

10.7.2018

– Công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10. Các trường trung học phổ thông có tuyển sinh 10.

Từ 11.7.2018 đến 27.7.2018

– Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển 10. Các trường trung học phổ thông có tuyển sinh 10.