Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học lớp 9 và lớp 11

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  895 /GDĐT-TrH

Về khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học lớp 9 và lớp 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

– Hiệu trưởng các trường THPT, THPT có nhiều cấp học.

Thực hiện theo công văn hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020, phòng Giáo dục Trung học phối hợp với Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục, Công ty cổ phần giáo dục iSMART và Công ty CP công nghệ giáo dục Tinh Hoa – Dreamlab (Trường học thông minh 789.vn) kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng ngoại ngữ đầu ra học sinh lớp 9 (THCS) và lớp 11 (THPT) của thành phố như sau:

 1. Mục đích
  • Khảo sát năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 9 và lớp 11 theo chuẩn đầu ra đề án ngoại ngữ 2020 và 2080.
  • Đánh giá công tác thực hiện đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020” theo Quyết định 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/01/2012; Tiếp tục thực hiện đề án 2080/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2025.
 2. Đối tượng, nội dung và hình thức khảo sát
  • Đối tượng:
   • 100% học sinh lớp 9 tại các trường THCS công lập và ngoài công lập của thành phố.
   • 100% học sinh lớp 11 tại các trường THPT công lập và ngoài công lập của thành phố.
  • Nội dung: Tiếng Anh (Theo dạng bài chuẩn của Cambridge Assessement English)
  • Hình thức:
   • Mỗi học sinh làm 01 bài trắc nghiệm khách quan (trong đó bao gồm các kỹ năng nghe, đọc và viết) thời lượng là 90 phút.
   • Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính hoặc smartphone, thực hiện tại nhà bắt đầu từ 7g00 đến
  • Địa chỉ trang khảo sát: http://khaosatngoaingu.hcm.edu.vn
 3. Thời gian khảo sát
  • Thời gian khảo sát:
   • Học sinh lớp 9: từ 27/4 – 06/5/2020.
   • Học sinh lớp 11: 20/4 – 26/4/2020.
 1. Tiến độ thực hiện
  • Từ ngày 20/02/2020 – 30/6/2020:
   • Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cấp thành phố và Hội đồng ra đề, thẩm định câu hỏi trắc nghiệm đề khảo sát.
   • Các trường THPT, THCS rà soát cấp tài khoản cho học sinh khối 9 và khối 11. Đảm bảo 100% học sinh có tài khoản (tài khoản sử dụng cập nhật dữ liệu)
   • Phòng GDĐT thông báo kế hoạch khảo sát đến Hiệu trưởng các trường THCS công lập và ngoài công lập trên địa bàn.
   • Các trường THCS và THPT thành lập Ban tổ chức và hội đồng khảo sát cấp trường, lập danh sách học sinh và hướng dẫn học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến.
  • Từ ngày 15/3 – 26/4/2020: Hội đồng ra đề và thẩm định đề khảo sát làm việc
  • Từ 07g00 ngày 20/4 đến 21g00 ngày 26/4/2020: tổ chức khảo sát học sinh lớp 11 tại các trường THPT theo khung giờ thống nhất chia ca theo cụm chuyên môn. (thực hiện theo thông báo số 01 tiếp theo).
  • Từ 07g00 ngày 27/4 đến 21g00 ngày 06/5/2020 (không khảo sát từ 30/4 – 03/5/2020): tổ chức khảo sát học sinh lớp 9 tại các trường THCS theo khung giờ thống nhất chia ca theo quận huyện. (thực hiện theo thông báo số 01 tiếp theo).
  • Từ ngày 07/5 – 30/6/2020: Bộ phận xử lý sẽ tiến hành thống kê, phân tích kết quả khảo sát.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định. Các vấn đề cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo:

 • Ông Hồ Tấn Minh, Phó trưởng phòng GDTrH, ĐT: 0909881283
 • Ông Phạm Quang Tâm, chuyên viên phòng GDTrH, ĐT: 0984.471.212
 • Ông Trần Đình Nguyễn Lữ, chuyên viên phòng GDTrH, ĐT: 0913.622.624.
 • Bà Trần Thị Kim Phụng, chuyên viên phòng GDTrH, ĐT: 0908.198.333
 • Ông Trương Hữu Thành, chuyên viên TTTT & CTGD, ĐT 0988670449
 • Ông Nguyễn Hà Nguyên, Chuyên viên TTTT & CTGD, ĐT: 0909.125.016 ./.
Nơi nhận:

–   Như trên;

–   Giám đốc (để báo cáo)

–   Lưu: VP, GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 Nguyễn Văn Hiếu