Thời Khóa Biểu Học Kỳ I – Năm học 2019-2020

HỨ

 

TIẾT

LỚP 6A LỚP 8A LỚP 10A LỚP 10B LỚP 11A LỚP 12TN LỚP 12A

2

SÁNG

Tiết 1

CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

Tiết 2

ĐỊA(C.Nụ) GDCD HÓA(T. Đức) ANH VĂN(T.Tâm) TOÁN (T Duyên) VĂN (C. Hạnh)

Tiết 3

ĐỊA(C.Nụ) Hóa ( Hà ) HÓA(T. Đức) LÝ (P.Tâm) TOÁN (T Duyên) VĂN (C. Hạnh)

Tiết 4

Đọc sách thư viện ĐỊA(C.Nụ) ANH VĂN(T.Tâm) Tin Hoc ( Điều ) LÝ (P.Tâm)   VĂN (C. Hạnh)

Tiết 5

VĂN (C. Hạnh) ĐỊA(C.Nụ) SHCN Tin Hoc ( Điều ) LÝ (P.Tâm)   ANH VĂN(T.Tâm)

CHIỀU

Tiết 6

SỬ (C.Nhung) ANH VĂN (C.Hà) TOÁN Toán ( T.Cường ) HÓA(T. Đức) ANH VĂN(T.Tâm)             

Tiết 7

VĂN (C. Hạnh) ANH VĂN (C.Hà)  TOÁN Toán ( T.Cường ) ANH VĂN (D,Tâm ) HÓA(T. Đức) SỬ (C.Nhung)

Tiết 8

VĂN (C. Hạnh) ANH VĂN (C.Hà)  TOÁN Toán ( T.Cường ) ANH VĂN (D,Tâm ) HÓA(T. Đức) SỬ (C.Nhung)

3

SÁNG

Tiết 1

TRUY BÀI TRUY BÀI VĂN (Tú Anh) Truy bài SỬ (C.Nhung) HÓA(T. Đức) GDCD (C.Hường)

Tiết 2

SỬ (C.Nhung) C.Nghệ C. Khuyên) VĂN (Tú Anh) VĂN (C. Hạnh) C NGHỆ(.P TÂM) HÓA(T. Đức) GDCD (C.Hường)

Tiết 3

VĂN (C. Hạnh) LÝ (C. Khuyên)  SỬ (C.Nhung) LÝ (P.Tâm) GDCD (C.Hường) HÓA(T. Đức) HÓA(T. Đức)

Tiết 4

GDCD VĂN (C. Hạnh) LÝ (C. Khuyên) GDCD (C.Hường) ANH VĂN(T.Tâm) LÝ (P.Tâm) SỬ (C.Nhung)

Tiết 5

LÝ (C. Khuyên)   VĂN (C. Hạnh) GDCD (C.Hường) BÀI TẬP ANH VĂN(T.Tâm) LÝ (P.Tâm) SỬ (C.Nhung)

CHIỀU

Tiết 6

SHNGLL/SHDC* VĂN (C. Hạnh) ANH VĂN(T.Tâm) Toán ( T.Cường ) VĂN (Tú Anh)   TOÁN (T Duyên)

Tiết 7

ANH VĂN (T Tâm)  VĂN (C. Hạnh) GDQP Toán ( T.Cường ) VĂN (Tú Anh)   TOÁN (T Duyên)

Tiết 8

VĂN (C. Hạnh) TOÁN (T Duyên) BT Văn ( Luyến) VĂN (Tú Anh)   ANH VĂN(T.Tâm)

4

SÁNG

Tiết 1

TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI NGHỀ( T. Quảng) LÝ (P.Tâm) BT

Tiết 2

Anh Văn GT Hóa ( Hà ) SINH (T. Hiếu) LÝ (P.Tâm) NGHỀ( T. Quảng) TOÁN (T Duyên)

Tiết 3

Anh Văn GT Hóa ( Hà ) C.NGHỆ (T.Hiếu) LÝ (P.Tâm) NGHỀ( T. Quảng) TOÁN (T Duyên)

Tiết 4

TOÁN ANH VĂN(C.Hà) ANH VĂN GT(T.Tâm) GDQP TOÁN (T Duyên) SINH (T. Hiếu) SINH (T. Hiếu)

Tiết 5

TOÁN ANH VĂN(C.Hà) BT BT TOÁN (T Duyên) SINH (T. Hiếu) SINH (T. Hiếu)

CHIỀU

Tiết 6

SHCN * Sinh(Thương ) HĐHN /HĐNGLL* VĂN (C. Hạnh) SINH (T.Hiếu)   ANH VĂN(T.Tâm)             

Tiết 7

ANH VĂN(T.Tâm) Sinh(Thương ) BT C.NGHỆ ( Hiếu) BT Hóa   VĂN (C. Hạnh)

Tiết 8

Sinh(Thương ) SHQN ANH VĂN GT (T.Tâm)  (T. Hiếu) HĐHN /HĐNGLL*   VĂN (C. Hạnh)

5

SÁNG

Tiết 1

TOÁN TRUY BÀI VĂN (Tú Anh) Truy bài Truy bài VĂN (C. Hạnh)

Tiết 2

TOÁN TOÁN (T Duyên) VĂN (Tú Anh) BT ANH VĂN (D,Tâm ) VĂN (C. Hạnh)

Tiết 3

TOÁN TOÁN (T Duyên) VĂN (Tú Anh) ANH VĂN (D,Tâm )  BÀI TẬP VĂN (C. Hạnh)

Tiết 4

ÂM NHẠC VĂN (C. Hạnh) TOÁN ANH VĂN (D,Tâm )    VĂN (Tú Anh) TOÁN (T Duyên)

Tiết 5

ANH VĂN(T.Tâm) VĂN (C. Hạnh) TOÁN BÀI TẬP VĂN (Tú Anh) TOÁN (T Duyên)

CHIỀU

Tiết 6

Mỹ thuật SỬ (C.Nhung) LÝ (C. Khuyên) Toán GDQP   ANH VĂN (D,Tâm ) 

Tiết 7

Mỹ thuật SỬ (C.Nhung) LÝ (C. Khuyên) Toán ANH VĂN(T.Tâm)              SINH (T. Hiếu) ĐỊA( T, Tình)

Tiết 8

LÝ (C. Khuyên)    Mỹ thuật ANH VĂN(T.Tâm) SỬ (C.Nhung) SHCN * SINH (T. Hiếu) ĐỊA( T, Tình)

Tiêt 9

  SHNGLL/SHTT*   HĐHN /HĐNGLL*   GDQP *

6

Tiết 1

Truy bài Truy bài HÓA(T. Đức) Truy bài ĐỊA(C.Nụ) Truy bài

Tiết 2

Tin ( Cô Điều ) Tin ( Cô Điều ) ĐỊA(C.Nụ) ANH VĂN (D,Tâm )       HÓA(T. Đức) TOÁN (T Duyên)

Tiết 3

Tin ( Cô Điều ) Tin ( Cô Điều ) ĐỊA(C.Nụ) ANH VĂN (D,Tâm )  TOÁN (T Duyên) HÓA(T. Đức) BÀI TẬP

Tiết 4

Sinh(Thương ) TOÁN (T Duyên) Tin ( Cô Điều ) ĐỊA(C.Nụ) HÓA(T. Đức) ANH VĂN (D,Tâm )

Tiết 5

C.Nghê(C.Thương) TOÁN (T Duyên) Tin ( Cô Điều ) ĐỊA(C.Nụ) HÓA(T. Đức) ANH VĂN (D,Tâm )

CHIỀU

Tiết 6

ÂmNhac              LÝ (C. Khuyên)  ANH VĂN (T Tâm) Văn ( Luyến) LÝ (P.Tâm) ĐỊA( T, Tình) ĐỊA( T, Tình)

Tiết 7

ÂmNhac  LÝ (C. Khuyên)   ANH VĂN (T Tâm) Văn ( Luyến) TD * LÝ (P.Tâm) ĐỊA( T, Tình)

Tiết 8

ANH VĂN (T Tâm)  ÂM NHẠC LÝ (C. Khuyên)   Văn ( Luyến) TD * LÝ (P.Tâm) ĐỊA( T, Tình)

Tiết 9

    SHDC* SHDC* SHDC* SHDC* SHQN *

7

SÁNG

Tiết 1

TD * TD *   TIN   HĐNGLL/ HĐHN *

Tiết 2

TD * TD * TIN DHDC

Tiết 3

KNS/ CLB KNS/ CLB KNS/ CLB KNS/ CLB KNS/ CLB KNS/ CLB TD *

Tiết 4

KNS/ CLB KNS/ CLB KNS/ CLB KNS/ CLB KNS/ CLB KNS/ CLB TD *

Tiết 5

CHIỀU

Tiết 6

  TD * TIN

Tiết 7

  TD * TIN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *