THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP

THỨ TiẾT THỜI GIAN L. 6 L. 7 L. 8 L. 9 L. 10 L. 11 L. 12 Thư 7 (12)
2 1 7h15 – 8h00 CHÀO CỜ Toán
2 8h00 – 8h45 Sinh Toán Anh Hóa Toán Anh Địa Toán
3 9h00 – 9h45 Sinh Toán Anh Hóa Toán Anh Địa Văn
4 9h45 – 10h30 Địa Sinh Toán Toán Anh Sử Anh Văn
5 10h30 – 11h15 Anh Sinh Toán Toán Văn Địa Anh
1 13h30 – 14h15 SHCN TD Văn HƯỚNG NGHIỆP
2 14h15 – 15h00 GDNGLL SHCN TD
3 15h15 – 16h00 GDNGLL SHCN TD
3 1 7h15 – 8h00 Văn Sử Hóa Tin Anh Anh
2 8h00 – 8h45 Anh Văn Hóa Sử Tin Văn Anh
3 9h00 – 9h45 Anh Văn Sử Hóa Sử Văn Toán
4 9h45 – 10h30 GDCD Sử Văn Anh Anh Toán Văn
5 10h30 – 11h15 Sử Anh Văn Anh GDCD Toán Văn
1 13h30 – 14h15 Anh Văn giao tiếp Địa TD GDNGLL Sử
2 14h15 – 15h00 Địa GDNGLL TD Sử
3 15h15 – 16h00 TD TD
4 1 7h15 – 8h00 Toán GDCD Sinh Văn Tin Tin
2 8h00 – 8h45 Toán CN Sinh Văn Tin Tin
3 9h00 – 9h45 CN Toán CN GDCD Văn QP
4 9h45 – 10h30 CN TD GDCD CN Văn Anh
5 10h30 – 11h15 Học bơi TD Anh Văn GDCD CN
1 13h30 – 14h15 ĐÁ BÓNG Bóng đá GDNGLL Bóng đá NGHỀ PT TD
2 14h15 – 15h00 Bóng đá SHCN Bóng đá GDNGLL
3 15h15 – 16h00 GDNGLL TD SHCN
5 1 7h15 – 8h00 Tin Tin Văn Hóa Sinh GDCD
2 8h00 – 8h45 Tin Tin Văn Hóa Văn Sinh
3 9h00 – 9h45 TD Văn Toán CN Văn Hóa
4 9h45 – 10h30 Văn Tin Tin Toán Hóa Văn
5 10h30 – 11h15 Văn Tin Tin Toán Hóa Văn
1 13h30 – 14h15 NHẠC Văn AV GIAO TiẾP Toán
2 14h15 – 15h00 MT Văn Toán
3 15h15 – 16h00 NHẠC MT QP Toán  
6 1 7h15 – 8h00 Văn Địa Toán Toán Anh Toán Sinh
2 8h00 – 8h45 Văn Anh Toán Toán Địa Toán Sinh
3 9h00 – 9h45 Toán Anh Văn Toán Địa Toán )
4 9h45 – 10h30 Toán Địa TD Anh Sinh CN Toán
5 10h30 – 11h15 TD Toán Địa Anh Toán Toán
1 13h30 – 14h15 Sinh Năng khiếu Hóa
2 14h15 – 15h00 MT NHẠC Sinh Hóa
3 15h15 – 16h00 MT Nhạc SHCN SHCN Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *