THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG THCS – THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 – 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1
Lớp 7 GVCN: Phan Thị Thanh Hài
Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI-SHL SH Đội
NNgữ – Hà Lí – Linh Lí – Linh TC tin – Thìn Toán – Hài TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Văn – Luyến Văn – Luyến Toán – Hài Địa – Tính Toán – Hài TỰ CHỌN NK TT-NT
Địa – Tính Văn – Luyến Toán – Hài Nhạc – Yến BT TOÁN – Hài TỰ CHỌN NK TT-NT
Toán – Hài Sử – Nhung BT LÝ – Linh Nhạc – Yến Văn – Luyến
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
TC tin – Thìn CNghệ – Khánh BT LÝ – Linh GDCD – Thành TỰ CHỌN NK TT-NT
BT HÓA – Thanh NNgữ – Hà Lí – Linh Sinh – Khánh TỰ CHỌN NK TT-NT
QL ĐỌC SÁCH-TG – Hài NNgữ – Hà NNgữ – Hà Sinh – Khánh TỰ CHỌN NK TT-NT

 

TRƯỜNG THCS – THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 – 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1
Lớp 8 GVCN: Phan Thị Thanh Hài
Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI-SHL SH Đội
Văn – Luyến Sử – Nhung Toán – Duyên TC tin – Thìn CNghệ – Khuyên HỌC NGHỀ
NNgữ – Hà Địa – Tính Toán – Duyên Sinh – Khánh Văn – Luyến HỌC NGHỀ
NNgữ – Hà Hóa – Dung Hóa – Dung Nhạc – Yến Toán – Duyên HỌC NGHỀ
Toán – Duyên Hóa – Dung Hóa – Dung Nhạc – Yến Toán – Duyên
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
TC tin – Thìn NNgữ – Hà NNgữ – Hà Văn – Luyến TỰ CHỌN NK TT-NT
Lí – Linh Sinh – Khánh NNgữ – Hà Văn – Luyến TỰ CHỌN NK TT-NT
QL ĐỌC SÁCH-TG – Hài Lí – Linh Lí – Linh GDCD – Thành TỰ CHỌN NK TT-NT

 

TRƯỜNG THCS – THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 – 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1
Lớp 9 GVCN: Bùi Văn Nhật
Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ Sinh – Khánh TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI-SHL SH Đội
Toán – Duyên Hóa – Dung Hóa – Dung TC tin – Thìn Toán – Duyên TỰ CHỌN NK TT-NT
Toán – Duyên Hóa – Dung Hóa – Dung Nhạc – Yến Toán – Duyên TỰ CHỌN NK TT-NT
Văn – Luyến Địa – Tính Lí – Khuyên Sinh – Khánh Văn – Luyến TỰ CHỌN NK TT-NT
Văn – Luyến Văn – Luyến Lí – Khuyên BT HÓA – Thanh Lí – Khuyên
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
TC tin – Thìn NNgữ – Tú NNgữ – Tú NNgữ – Tú TỰ CHỌN NK TT-NT
Địa – Tính NNgữ – Tú NNgữ – Tú NNgữ – Tú TỰ CHỌN NK TT-NT
Toán – Duyên Sử – Nhung GDCD – Thành Văn – Luyến TỰ CHỌN NK TT-NT

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂNG KHIẾU

TRƯỜNG THCS – THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 – 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1
Lớp 10 GVCN: Phùng Minh Huy Thanh
Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI Lí – Khuyên TRUY BÀI TRUY BÀI-SHL SH Đoàn
Hóa – Thanh CNghệ – Khánh Lí – Khuyên Sinh – Khánh BT HÓA – Thanh TỰ CHỌN NK TT-NT
Địa – Tính Sinh – Khánh Văn – Tú Anh Hóa – Thanh Lí – Khuyên TỰ CHỌN NK TT-NT
Toán – Duyên Sử – Nhung Toán – Duyên Tin – Thìn Lí – Khuyên TỰ CHỌN NK TT-NT
BT HÓA – Thanh Địa – Tính Toán – Duyên BT TOÁN – Thìn Hóa – Thanh
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Toán – Duyên Văn – Tú Anh GDCD – Thành TỰ CHỌN NK TT-NT Hóa – Thanh
Toán – Duyên Văn – Tú Anh NNgữ – D Tâm TỰ CHỌN NK TT-NT NNgữ – D Tâm
Tin – Thìn NNgữ – D Tâm NNgữ – D Tâm TỰ CHỌN NK TT-NT Văn – Tú Anh

 

TRƯỜNG THCS – THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 – 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1
Lớp 11 GVCN: Nguyễn Trần Mỹ Linh
Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI TRUY BÀI-SHL SH Đoàn
Tin – Thìn Toán – Chính Văn – Tú Anh Toán – Chính Hóa – Đức HỌC NGHỀ
Lí – P Tâm Toán – Chính Lí – P Tâm Toán – Chính Hóa – Đức HỌC NGHỀ
CNghệ – P Tâm Sinh – Khánh NNgữ – D Tâm BT HÓA – Thanh Toán – Chính HỌC NGHỀ
Văn – Tú Anh Tin – Thìn NNgữ – D Tâm BT LÝ – Linh Toán – Chính
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Văn – Tú Anh NNgữ – D Tâm Lí – P Tâm TỰ CHỌN NK TT-NT Văn – Tú Anh
BT TOÁN – Thìn Sử – Nhung GDCD – Thành TỰ CHỌN NK TT-NT Hóa – Đức
Địa – Tính Sinh – Khánh Hóa – Đức TỰ CHỌN NK TT-NT NNgữ – D Tâm

 

TRƯỜNG THCS – THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 – 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1
Lớp 12 GVCN: Nguyễn Đình Quyền
Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ TRUY BÀI TRUY BÀI Sinh – Khánh TRUY BÀI-SHL SH Đoàn
Lí – P Tâm Tin – Thìn NNgữ – D Tâm Địa – Tính Toán – Chính CĐ THI THPT QG
BT TOÁN – Thìn Sử – Nhung NNgữ – D Tâm BT TOÁN – Thìn Toán – Chính CĐ THI THPT QG
Văn – Tú Anh Toán – Chính Lí – P Tâm Toán – Chính Hóa – Đức CĐ THI THPT QG
CNghệ – P Tâm Toán – Chính Lí – P Tâm Toán – Chính Hóa – Đức
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Địa – Tính Sử – Nhung NNgữ – D Tâm Sinh – Khánh NNgữ – D Tâm
Văn – Tú Anh NNgữ – D Tâm Hóa – Đức GDCD – Thành Văn – Tú Anh
Văn – Tú Anh Văn – Tú Anh Lí – P Tâm Tin – Thìn Hóa – Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *