KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh THCS ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:   1976/KH-GDĐT-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6  năm 2015

KẾ HOẠCH

 Tổ chức Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa

cho học sinh THCS ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố

năm 2015

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2013 của     Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” từ năm 2013 đến năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 741/KH-GDĐT-PC ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2015;

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch Tổ chức Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh THCS ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 Nhằm truyền đạt, bổ sung kiến thức, giáo dục pháp luật cho học sinh; khuyến khích học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tham gia các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mới với phương pháp chủ động trong học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo.

 Góp phần củng cố, bổ sung những kiến thức đã học ở trên lớp; tạo điều kiện thuận lợi cho các em có những trải nghiệm thực tế về môi trường xanh thiên nhiên, bổ sung kiến thức qua các bài giảng trên lớp, làm quen với những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ giá trị truyền thống cho đến hiện đại; giúp học sinh có cơ hội kết nối kiến thức đã học với thực tế cuộc sống.

2. Yêu cầu

 Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo; nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường. Thực hiện tốt công tác PBGDPL trong ngành Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

 Không ngừng đổi mới, sáng tạo để phong phú hình thức, biện pháp tuyên truyền, kết hợp hài hòa các hình thức, biện pháp với nhau nhằm áp dụng phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn. Phối hợp PBGDPL với giáo dục đạo đức và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành, phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL trong và ngoài ngành Giáo dục và Đào tạo.

II. CHỦ ĐỀ, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1.  Chủ đề

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh THCS ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2015. Trọng tâm là tìm hiểu các nội dung về Điều lệ nhà trường; Luật Bảo vệ môi trường, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, An ninh, trật tự, an toàn xã hội, Phòng, chống tệ nạn xã hội…

2. Đối tượng

Học sinh (các khối lớp 6-7-8) các trường THCS (công lập và ngoài công lập) thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham gia Chương trình.

Điều kiện: Các em học sinh được Phòng Giáo dục và Đào tạo cử tham gia chương trình ngoại khóa phải có hạnh kiểm tốt trong học kỳ vừa qua.

III. THỂ LỆ THAM GIA

Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện gửi danh sách 40 học sinh và 2 giáo viên phụ trách (các khối lớp 6-7-8) các trường THCS (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn quận – huyện. (Mẫu đăng ký đính kèm)

Phiếu đăng ký tham gia theo mẫu qua đường văn thư và địa chỉ email: phongpc.sotphochiminh@moet.edu.vn tại Phòng Pháp chế – Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM).

Thời gian đăng ký: Từ ngày 26/6/2015 đến hết ngày 07/7/2015

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1.  Dự kiến tổ chức 4 đợt từ ngày 15/7/2015 đến ngày 24/7/2015

 – Đợt 1: Thứ tư, ngày 15/7/2015: Học sinh THCS trực thuộc các phòng Giáo dục: Quận 1, Quận 2, Quận 4, Quận 7,  Huyện Nhà Bè và Huyện Cần Giờ.

– Đợt 2: Thứ sáu, ngày 17/7/2015: Học sinh THCS trực thuộc các phòng Giáo dục: Quận 6, Quận 11, Quận Bình Tân, Huyện Bình Chánh, Quận Tân Bình và Quận Tân Phú.

– Đợt 3: Thứ tư, ngày 22/7/2015: Học sinh THCS trực thuộc các phòng Giáo dục:  Quận 9, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Huyện Củ Chi và Huyện Hóc Môn.

 Đợt 4: Thứ sáu, ngày 24/7/2015: Học sinh THCS trực thuộc các phòng Giáo dục: Quận 3, Quận 5, Quận 8, Quận 10, Quận Bình Thạnh và Quận Phú Nhuận.

2. Nội dung     

Phần 1: Giao lưu và tham gia các trò chơi vận động tìm hiểu Pháp luật cần thiết đối với học sinh cấp THCS

Học sinh sẽ được giao lưu và tham gia các trò chơi vận động tìm hiểu Pháp luật về các giá trị đạo đức học sinh cần hướng đến, phổ biến các quy định về Điều lệ trường THCS – THPT, các quy định trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nếp sống văn minh đô thị…

Phần 2: Tham quan khu vườn sinh thái trái cây

Sau khi tham gia các trò chơi vận động tìm hiểu Pháp luật học sinh sẽ tham quan vườn sinh thái trái cây, khám phá nét đặc trưng văn hóa vùng nam bộ của Việt Nam. Vừa tham quan, vừa nghe thuyết trình về lịch sử và các giá trị của người dân sống trên đất thép Củ Chi, để khơi gợi lòng yêu quê hương, đất nước, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái… kết hợp tìm hiểu các quy định về Luật Bảo vệ môi trường.

3. Phương thức tổ chức

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện gửi danh sách về Phòng Pháp Chế từ ngày 26/6/2015 đến hết ngày 07/7/2015.

Họp các Phòng Giáo dục và Đào tạo về nội dung chương trình ngoại khóa vào Thứ sáu, 14h00, ngày 10/7/2015.

Phòng Pháp chế lập chương trình chi tiết, cụ thể cho từng đợt theo các nội dung trong kế hoạch.

V. CÔNG TÁC PHỐI HỢP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Công tác phối hợp

– Phòng Pháp chế

+ Tham mưu quyết định thành lập Ban tổ chức;

+ Dự toán kinh phí và thanh quyết toán chương trình;

+ Liên hệ và khảo sát địa điểm; Lên chương trình.

– Phòng Công tác Học sinh – sinh viên, Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục Thường xuyên

+ Huy động giáo viên, học sinh tham gia chương trình;

+ Hướng dẫn tích hợp, lồng ghép những nội dung trong môn giáo dục công dân, môn pháp luật.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo rộng rãi chương trình ngoại khóa, cử giáo viên, học sinh tham gia, lập danh sách đăng ký theo mẫu gửi qua đường văn thư và địa chỉ email: phongpc.sotphochiminh@moet.edu.vn. (Phòng Pháp chế – Sở Giáo dục và Đào tạo. Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM).

2.     Tiến độ thực hiện

–      Trình kế hoạch xin chủ trương ngày 22/6/2015 – 26/6/2015;

–      Thông báo cử học sinh tham gia Chương trình ngày 26/6/2015 đến 03/7/2015;

–      Tổng hợp danh sách đơn vị tham gia ngày 07/7/2015 – 10/7/2015;

–      Khảo sát địa điểm tổ chức 06/7/2015 – 10/7/2015;

–      Tổ chức họp các đợt tham gia vào Thứ sáu, 14h00, ngày 10/7/2015;

–      Tổ chức đi ngoại khóa từ ngày 15/7/2015 đến ngày 24/7/2015;

–      Tổng kết báo cáo ngày 27/7/2015.

VI. KINH PHÍ

Thực hiện theo công văn số 6088/UBND-VX ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kinh phí thực hiện Đề án giáo dục Pháp luật giai đoạn 2013 – 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh THCS ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2015.  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị vui lòng liên hệ Phòng Pháp chế  – Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 08.38296088 để được giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

– Giám đốc “để báo cáo”

– Sở Tư pháp;

– Phòng, ban cơ quan Sở;

– Phòng GD &ĐT quận – huyện;

– Lưu: VP, PC.

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Bùi Thị Diễm Thu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2015

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NGOẠI KHÓA NĂM 2015

________

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Điện thoại

1

 

 

Phụ trách PC Phòng GD&ĐT

 

2

 

Trợ lý thanh niên/ Giáo viên

 

3

Học sinh

Lớp…/Trường…

4

Học sinh

5

Học sinh

….

Học sinh

….

Học sinh

….

Học sinh

42

Học sinh

 

Nơi nhận:

– Phòng Pháp chế – SGD&ĐT TP.HCM;

– Thành viên tham dự Chương trình;

– Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

………………………..

 

Ghi chúCác đơn vị vui lòng gửi danh sách đăng ký theo mẫu qua đường văn thư và địa chỉ email:phongpc.sotphochiminh@moet.edu.vn trước ngày 03/7/2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *