Cơ cấu nhân sự Trường THCS, THPT Bạch Đằng

STT

Họ và tên Chức danh

1

ThS.Nguyễn Kim Loan Hiệu trưởng
2 CN.Lê Kim Mỹ

Phó Hiệu trưởng

3

CN.Trần Thị Tuyết Hoa Phó Hiệu trưởng
4 CN.Nguyễn Thị Viển

Phó Hiệu trưởng

5 CN.Phạm Thị Hương

Văn phòng