Hiệu trưởng :Ths. Nguyễn Kim Loan

 Email:  nguyenkimloan@daihocdulich.edu.vn

                                       

Phó Hiệu trưởng: CN.Nguyễn Thị Viển

Email:  nguyenthivien@daihocdulich.edu.vn