Hiệu trưởng :Ths. Nguyễn Kim Loan

 Email:  nguyenkimloan@daihocdulich.edu.vn

CN.Nguyễn Thị Giang Khánh               CN.Trần Thị Tuyết Hoa                         CN.Nguyễn Thị Viển

      Phó Hiệu trưởng                                 Phó Hiệu trưởng                                  Phó Hiệu trưởng