Loading

Văn bản giáo dục

NỘI DUNG VÀ LỊCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (Năm học 2018 - 2019)

Lịch công tác tổ chức xét tốt nghiệp:

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN

04.4.2018

- Hướng dẫn và phổ biến chương trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở và chương trình nhập dữ liệu thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Từ 02.5.2018 đến 06.5.2018

- Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 hoàn tất việc lập danh sách người học (Bước 1).

Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9.

Từ 09.5.2018 đến 10.5.2018

- Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 thông qua các danh sách người học (Bước 2).

Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9.

09.5.2018

- Họp hội đồng xét duyệt đề nghị công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (Bước 3).

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN

14.5.2018

- Các cơ sở giáo dục hoàn tất hồ sơ và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Các cơ sở giáo dục.

15.5.2018

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

18.5.2018

- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời.

Các cơ sở giáo dục.

Từ 22.5.2018 đến 23.5.2018

- Báo cáo số liệu, đĩa dữ liệu công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và gửi danh sách công nhận tốt nghiệp về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 


NỘI DUNG VÀ LỊCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

(Năm học 2018 - 2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN

29.3.2018

 

- Triển khai xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10; phổ biến chương trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở và chương trình nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Từ 04.4.2018 đến 16.4.2018

- Tổ chức cho phụ huynh học sinh và học sinh tìm hiểu về xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 và học sinh làm Phiếu đăng ký nộp tại nơi đang học.

Trường phổ thông.

27.4.2018

- Sở Giáo dục và Đào tạo gửi nhu cầu số giáo viên làm cán bộ coi thi về các đơn vị.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

03.5.2018

(8 giờ 00)

- Bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Lãnh đạo Ban coi thi, Ban chấm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

03.5.2018

- Các trường trung học phổ thông nộp danh sách đề nghị Hội đồng tuyển sinh.

- Nộp danh sách Ban Lãnh đạo Điểm thi, Cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, nhân viên phục vụ (theo mẫu) về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

- Nộp dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Tổ chức Cán bộ.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

04.5.2018

- Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường (đăng ký nguyện vọng 1).

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Từ 04.5.2018 đến 10.5.2018

- Phụ huynh học sinh và học sinh có thể xin điều chỉnh nguyện vọng.

Trường phổ thông.

10.5.2018

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gửi danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

10.5.2018

(16 giờ 00)

- Hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển sinh lớp 10 và hoàn tất nhập dữ liệu vào danh sách thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

11.5.2018

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp đĩa CD (chuyển dữ liệu) danh sách thí sinh.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

17.5.2018

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận đĩa CD,  danh sách thí sinh (nhận dữ liệu đã có số báo danh và phòng thi).

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

   18.5.2018

- Niêm phong các phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

23.5.2018

- Phòng Giáo dục và Đào tạo in danh sách dự thi và phát phiếu báo danh cho thí sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

24.5.2018

(8 giờ 00)

- Hướng dẫn công tác coi thi và bàn giao Ban Lãnh đạo Điểm thi cho Ban Chỉ đạo quận, huyện tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Hội đồng thi Sở, Ban coi thi, Ban Chỉ đạo quận, huyện

26.5.2018

(8 giờ 00)

- Ban Lãnh đạo Điểm thi họp với Ban Chỉ đạo quận, huyện.

Ban Chỉ đạo quận, huyện và Ban lãnh đạo các Điểm thi đóng trên địa bàn quận, huyện

31.5.2018

(7 giờ 30)

- Ban Lãnh đạo Điểm thi họp bàn công việc của Điểm thi, kiểm tra hồ sơ,...

- Hội đồng thi tuyển sinh 10 Thành phố bắt đầu đi nắm tình hình chuẩn bị kỳ thi của các quận, huyện.

Hội đồng thi và Ban coi thi

 

01.6.2018

(7 giờ 30)

- Họp toàn thể Điểm thi để chuẩn bị công việc coi thi, kiểm tra hồ sơ thi, .…

 

- Giao đề thi cho các quận, huyện.

-Toàn thể cán bộ coi thi của Điểm thi.

 

 

-Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

02, 03.6.2018

- Tổ chức thi theo lịch quy định (cuối mỗi ngày thi, nộp bài về Ban thư ký thi).

- Giao nhận bài thi (vào cuối mỗi ngày thi).

Ban coi thi.

 

Ban thư ký.

04.6.2018

- Làm phách bài thi

 

- Chuẩn bị thiết bị tổ lên điểm bài thi tự luận

Ban thư ký, Ban làm phách.

Tổ lên điểm bài thi tự luận

06.6.2018

(7 giờ 30)

- Thảo luận đáp án, hướng dẫn nghiệp vụ chấm tự luận.

- Tiếp nhận đĩa CD sau khi đã điều chỉnh các sai sót từ Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tổ trưởng, tổ phó chấm.

 

Ban thư ký

06.6.2018

(13 giờ 30)

- Bắt đầu chấm thi chính thức.

Ban chấm thi.

Từ 11.6.2018 đến 13.6.2018

 (dự kiến)

- Đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính. Ghép điểm thi

Ban chấm thi, Ban thư ký và Ban làm phách

13.6.2018

(dự kiến)

- Gửi kết quả thi về phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện.

- Công bố kết quả thi.

Hội đồng thi

 

Trường phổ thông

14.6.2018

(dự kiến)

- In giấy báo điểm tuyển sinh 10.

Trường phổ thông.

Từ 13.6.2018 đến 15.6.2018

- Nhận đơn xin phúc khảo bài thi.

Trường phổ thông.

16.6.2018

- Chuyển dữ liệu  phúc khảo cho phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

17.6.2018

(dự kiến)

- Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu  phúc khảo cho Hội đồng thi.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

17.6.2018

 

 

- Tổ chức phúc khảo

Hội đồng thi (Ban thư ký, Ban phúc khảo).

18.6.2018

(7 giờ 30)

- Cán bộ chấm thi có mặt tại địa điểm chấm thi, bắt đầu chấm thi.

Ban thư ký, Ban phúc khảo.

19.6.2018

(dự kiến)

- Công bố kết quả phúc khảo (tạm thời).

Hội đồng thi tuyển sinh Thành phố.

10.7.2018

- Họp Ban Chỉ đạo quận, huyện và Hiệu trưởng trường trung học phổ thông để thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh 10.

Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo.

10.7.2018

- Công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Các trường trung học phổ thông có tuyển sinh 10.

Từ 11.7.2018 đến 27.7.2018

- Nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển 10.

Các trường trung học phổ thông có tuyển sinh 10.

 

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2017 - 2018 - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NỘI DUNG

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Địa chỉ email (email chính thức của đơn vị)

 1. Mã số Báo cáo của Phòng GDĐT
 2. Quận/Huyện
 3. Họ và tên Trưởng phòng
 4. Điện thoại di động của Trưởng phòng
 5. Họ và tên Phó trưởng phòng phụ trách THCS
 6. Điện thoại di động của Phó trưởng phòng phụ trách THCS

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH

 1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên
 2. Trường chuẩn quốc gia: Các giải pháp đã thực hiện trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia
 3. Công tác phổ cập giáo dục
 4. Công tác tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 1. Dạy học theo Quyết định 16: Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, kiểm tra trường THCS thực hiện Chương trình theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của phòng GDĐT
 2. Đánh giá việc thực hiện đổi mới quản lý hoạt động chuyên môn
 3. Dạy học 2 buổi/ngày: Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, kiểm tra trường THCS thực hiện Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày của phòng GDĐT
 4. Đổi mới dạy học: Đánh giá và kết quả đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo.
 5. Kết quả việc chỉ đạo xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng GD STEM
 6. Kết quả việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm trong dạy học
 7. Kết quả công tác chỉ đạo của PGDĐT trong hoạt động HS nghiên cứu khoa học?
 8. Kết quả công tác chỉ đạo của PGDĐT trong việc tăng cường hoạt động của CLB trường học 
 9. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, kiểm tra trường THCS thực hiện Giáo dục tích hợp, lồng ghép của phòng GDĐT
 10. Hội thi, hoạt động chuyên môn: Kết quả công tác chỉ đạo các trường THCS tham gia các hội thi, hoạt động CM 
 11. Đánh giá về công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng HS
 12. Đánh giá chung về công tác đào tạo bồi dưỡng HSG cấp THCS
 13. Ứng dụng Công nghệ thông tin: Về chỉ đạo, tổ chức và quản lý việc tăng cường điều kiện đảm bảo và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Đánh giá việc thực hiện tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và việc thực hiện chỉ tiêu 100% trường THCS thực hiện sổ điểm điện tử
 14. Ngoại ngữ: Về chỉ đạo, tổ chức và quản lý việc tăng cường điều kiện đảm bảo để mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.
 15. Giáo viên bản ngữ: Công tác quản lý của phòng GDĐT đối với việc dạy học GV bản ngữ tại các trường THCS
 16. Giáo dục đạo đức, lối sống: Các biện pháp và dánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh; khắc phụ tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác.
 17. Đánh giá về công tác giáo dục thể chất
 18. Đánh giá về công tác giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập tại địa phương
 19. Đánh giá về Công tác chỉ đạo xây dựng Trường THCS Chuẩn Quốc gia
 20. Kết quả đạt được về việc đầu tư CSVC, phát triển trường, lớp đáp ứng đủ chỗ học ở cấp THCS 
 21. Đánh giá về Công tác chỉ đạo các trường THCS thực hiện Kiểm định Chất lượng GD
 22. Đánh giá về Công tác xây dựng trường học theo mô hình Trường THCS tiên tiến hội nhập khu vực và thế giới trên địa bàn quận/huyện
 23. Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, kiểm tra trường THCS thực hiện Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, tuyển dụng GV của phòng GDĐT
 24. Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, kiểm tra trường THCS thực hiện "Trường học kết nối"
 25. Chỉ đạo của Phòng GDĐT trong việc tăng cường xây dựng Văn hóa đọc trong trường học và nâng cao chất lượng hoạt động thư viện
 26. Công tác kiểm tra việc thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở tại các trường THCS
 27. Về thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định về giáo dục dân tộc (Số liệu, đánh giá những việc đã thực hiện)
 28. Dạy thêm học thêm: Đánh giá công tác quản lý của phòng GDĐT đối với việc dạy thêm, học thêm trong trường THCS; Số giấy phép DTHT trong nhà trường do quận/huyện cấp trong năm học; Số giấy phép DTHT ngoài nhà trường do quận/huyện cấp trong năm học; Số lượt kiểm tra của phòng GDĐT về hoạt động DTHT trong năm học
 29. Cán bộ phụ trách địa bàn do quận/huyện phân công để quản lý các cơ sở GD trên địa bàn phường, xã (số lượng, Kết quả thực hiện?)
 30. Những thành tích nổi bật trong năm học.
 31. Đánh giá chung: Đánh giá ngắn gọn những thành tựu đạt được; những tồn tại hạn chế; nguyên nhân các tồn tại, chỉ rõ những vấn đề nào thuộc thẩm quyền địa phương, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền Sở GDĐT, Bộ GDĐT; các giải pháp khắc phục.
 32. Kiến nghị, đề xuất
 33. Họ và tên, chức vụ, số điện thoại người lập báo cáo

 

Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác giáo dục kỹ năng sống

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 1607/KH-GDĐT-CTTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   17  tháng   5  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác giáo dục kỹ năng sống

Năm học 2017 - 2018

 

Nhằm triển khai đánh giá công tác triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học và tiếp tục định hướng các kỹ năng cần thiết cho học sinh trước nhu cầu thực tiễn của xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học với nội dung như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

          Thời gian: ngày 12 tháng  6  năm 2018

Buổi sáng: Từ 7g30 – 11g30

-         Thành phần: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận huyện, lãnh đạo các trường Tiểu học, THCS, THPT các trường tiên tiến hội nhập.

Địa điểm: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi – quận 4

                    ( Số 2 Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4)

Buổi chiều: 13g30 – 16g30

-         Thành phần: Lãnh đạo các trường THPT, Trung tâm GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

Địa điểm: Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

                    ( Số 235, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

-         Đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Sở GD&ĐT.

-         Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo.

-         Hiệu trưởng trường THPT, các trường tiên tiến hội nhập, Giám đốc các TT GDTX.

-         Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

-         Đánh giá tổng kết công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học năm học 2017 - 2018.

-         Định hướng một số nội dung về công tác giáo dục kỹ năng sống trong hè 2018 và năm học 2018 - 2019

-         Triển khai một số mô hình về công tác giáo dục kỹ năng sống

-         Thảo luận đóng góp ý kiến

-         Phát biểu kết luận.

IV. BAN TỔ CHỨC

Ông Nguyễn Minh - Trưởng phòngchính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Nguyễn Thị Yến Phương - Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Ông Nguyễn Văn Gia Thụy - Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Lê Thị Hồng Anh - CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Ông Phạm Duy Phương - CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Lê Anh Huyền Trang - CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Lương Cao Thúy Uyên - CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Phạm Thị Thu Hiền - CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Trương Thị Cẩm Trang -  CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

-         Từ 27/04 - 30/4/2018: Xây dựng kế hoạch và xin chủ trương thực hiện.

-         Ngày 2/5/2018: Triển khai kế hoạch đến các đơn vị cơ sở.

-         Từ 2/5 - 16/5/2018: Chuẩn bị nội dung và đề xuất kinh phí tổ chức.

-         Ngày 17/5/2018: Tổ chức Hội nghị.

-         Ngày 18/5/2018: Họp BTC rút kinh nghiệm.

-         Từ 19/5 – 10/2018: Đơn vị tổ chức triển khai tập huấn và gửi báo cáo về Sở GD&ĐT (Phòng Chính trị tư tưởng).

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tham dự đầy đủ và đúng thành phần./.

 

Nơi nhận:                                                                            KT.GIÁM ĐỐC

- Ban giám đốc Sở GD&ĐT;                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC         

- Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TT.GDTX;

- Trưởng phòng GD&ĐT;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;                                                                  (Đã ký)

- Phòng GDMN, GDTiH, GDTrH, GDTX;                              

- Lưu VP, P.CTTT.

                                                                                                             Bùi Thị Diễm Thu                  

NỘI QUY HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

TRƯỜNG THCS,THPT BẠCH ĐẰNG

NỘI QUY HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Điều 1:  Đối với thầy cô giáo, nhân viên nhà trường phải kính trọng, lễ phép.

              Đối với bạn bè phải đoàn kết thân ái, sống chan hòa, giúp đỡ nhau học tập và cuộc sống.

Điều 2:  Đi học đúng giờ, nghỉ học phải có lý do, giấy phép phải do cha, mẹ học sinh xin nghỉ.

Điều 3:  Đến lớp học phải học thuộc bài, làm bài tập, chuẩn bị bài, đồ dùng học tập đầy đủ. Đầu tóc, trang phục gọn gàng, mặc đồng phục, đeo phù hiệu theo đúng qui định của  trường.

Điều 4: Để xe đúng nơi quy định, không đi xe trong trường, gửi xe vào bãi của trường.

Điều 5: Trong giờ học phải chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, có ý thức tham gia xây dựng bài, không làm việc riêng, nghiêm túc tự giác trong thi cử và kiểm tra. Không được ra ngoài trong giờ truy bài, giờ học chính khóa, giờ học phụ đạo và các hoạt động giáo dục khác.

Điều 6: Luôn có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, tham gia lao động đầy đủ, tích cực. Học xong tắt điện, tắt quạt, máy lạnh, đóng cửa lớp.

Điều 7: Tham gia đầy đủ, nghiêm túc, nhiệt tình các buổi sinh hoạt tập thể.

Điều 8: Thực hiện đúng pháp luật của nhà nước.

Điều 9: Nghiêm túc chấp hành các điều nhà trường cấm:

- Cấm đánh nhau, gây rối trật tự trong nhà trường và ngoài xã hội; cấm nói tục, chửi thề.

- Cấm mang vũ khí, chất gây cháy nổ, vật dụng sắc nhọn, văn hoá phẩm bị cấm đến trường.

- Cấm sử dụng điện thoaị di động, các thiết bị ghi hình, ghi âm, thu – phát sóng trong trường.

- Cấm tiếp, rủ bạn bè bên ngoài vào trường khi chưa xin phép nhà trường.

- Cấm đứng, ngồi trên lan can, bàn giáo viên, bàn học sinh.

- Cấm vào phòng văn phòng khi Thầy cô chưa cho phép.

- Cấm chạy nhảy, gây ồn ào, mất trật tự khi di chuyển trên các hành lang phòng học, khi di chuyển qua các phòng làm việc của giáo viên, ban giám hiệu …

- Cấm đưa những thông tin trái pháp luật lên mạng xã hội, lên các diễn đàn …

- Cấm sử dụng nhà vệ sinh dành riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên…

Điều 10:  Tất cả học sinh trường THCS,THPT Bạch Đằng phải thực hiện nghiêm túc nội qui và những qui định của trường, lớp và các đoàn thể. Tập thể, học sinh thực hiện tốt sẽ được khen thưởng. Học sinh vi phạm sẽ bị kỉ luật theo quy định của nhà trường, quy định hiện hành của Bộ GD & ĐT.

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                  Nguyễn Kim Loan

 

Kế hoạch kiểm tra công tác văn phòng năm 2018

Huy Thanh - TSTT