Loading

THỜI KHÓA BIỂU NĂNG KHIẾU

   
 
 

THỨ

BUỔI

MÔN

LỚP

GHI CHÚ

 

HAI

CHIỀU

TiẾNG HÀN

6, 7, 8

Dạy 3 tiết/buổi

 

TiẾNG ANH

10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

BA

CHIỀU

TiẾNG ANH

6, 7, 8

Dạy 3 tiết/buổi

 

MÚA

10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

NHẠC

 

HỌA

 

NĂM

CHIỀU

MÚA

6, 7, 8

Dạy 3 tiết/buổi

 

NHẠC

 

HỌA

 

TiẾNG HÀN

10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

SÁU

CHIỀU

MÚA

6, 7, 8, 10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

NHẠC

 

HỌA