Loading

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP

THỨ

TiẾT

THỜI GIAN

L. 6

L. 7

L. 8

L. 9

L. 10

L. 11

L. 12

Thư 7 (12)

 

 

2

1

7h15 - 8h00

CHÀO CỜ

Toán

 

 

2

8h00 - 8h45

Sinh

Toán

Anh

Hóa

Toán

Anh

Địa

Toán

 

 

3

9h00 - 9h45

Sinh

Toán

Anh

Hóa

Toán

Anh

Địa

Văn

 

 

4

9h45 - 10h30

Địa

Sinh

Toán

Toán

Anh

Sử

Anh

Văn

 

 

5

10h30 - 11h15

Anh

Sinh

Toán

Toán

Văn

Địa

Anh

   

 

1

13h30 - 14h15

SHCN

 

TD

Văn

HƯỚNG NGHIỆP

   

 

2

14h15 - 15h00

 

GDNGLL

SHCN

TD

     

3

15h15 - 16h00

GDNGLL

SHCN

 

TD

     

3

1

7h15 - 8h00

Văn

Sử

Hóa

 

Tin

Anh

Anh

     

2

8h00 - 8h45

Anh

Văn

Hóa

Sử

Tin

Văn

Anh

     

3

9h00 - 9h45

Anh

Văn

Sử

Hóa

Sử

Văn

Toán

     

4

9h45 - 10h30

GDCD

Sử

Văn

Anh

Anh

Toán

Văn

     

5

10h30 - 11h15

Sử

Anh

Văn

Anh

GDCD

Toán

Văn

     

1

13h30 - 14h15

Anh Văn giao tiếp

Địa

TD

GDNGLL

Sử

     

2

14h15 - 15h00

Địa

GDNGLL

TD

Sử

     

3

15h15 - 16h00

   

TD

TD

     

4

1

7h15 - 8h00

Toán

GDCD

Sinh

Văn

Tin

Tin

     

2

8h00 - 8h45

Toán

CN

Sinh

Văn

Tin

Tin

     

3

9h00 - 9h45

CN

Toán

CN

GDCD

Văn

QP

 

4

9h45 - 10h30

CN

TD

GDCD

CN

Văn

Anh

 

5

10h30 - 11h15

Học bơi

TD

Anh

Văn

GDCD

CN

 

1

13h30 - 14h15

ĐÁ BÓNG

Bóng đá

GDNGLL

Bóng đá

NGHỀ PT

TD

 

2

14h15 - 15h00

Bóng đá

SHCN

Bóng đá

GDNGLL

     

3

15h15 - 16h00

GDNGLL

 

TD

SHCN

     

5

1

7h15 - 8h00

Tin

Tin

Văn

Hóa

Sinh

GDCD

   

 

2

8h00 - 8h45

Tin

Tin

Văn

Hóa

Văn

Sinh

   

 

3

9h00 - 9h45

TD

Văn

Toán

CN

Văn

Hóa

   

 

4

9h45 - 10h30

Văn

Tin

Tin

Toán

Hóa

Văn

   

 

5

10h30 - 11h15

Văn

Tin

Tin

Toán

Hóa

Văn

     

1

13h30 - 14h15

NHẠC

   

Văn

AV GIAO TiẾP

Toán

     

2

14h15 - 15h00

 

MT

 

Văn

Toán

     

3

15h15 - 16h00

   

NHẠC

MT

QP

 

Toán

 

 

 

6

1

7h15 - 8h00

Văn

Địa

Toán

Toán

Anh

Toán

Sinh

   

 

2

8h00 - 8h45

Văn

Anh

Toán

Toán

Địa

Toán

Sinh

   

 

3

9h00 - 9h45

Toán

Anh

Văn

Toán

Địa

Toán )

   

 

4

9h45 - 10h30

Toán

Địa

TD

Anh

Sinh

CN

Toán

   

 

5

10h30 - 11h15

TD

Toán

Địa

Anh

Toán

Toán

   

 

1

13h30 - 14h15

     

Sinh

Năng khiếu

Hóa

   

 

2

14h15 - 15h00

MT

NHẠC

 

Sinh

Hóa

     

3

15h15 - 16h00

   

MT

Nhạc

SHCN

SHCN

Hóa