Thời Khóa Biểu Học Kỳ II-Năm học 2018-2019

THỨ

 

TIẾT

LỚP 6A

LỚP 8A

LỚP 10A

LỚP 10B

LỚP 11A

LỚP 12TN

LỚP 12A

2

SÁNG

Tiết 1

CHÀO CỜ 

CHÀO CỜ 

CHÀO CỜ 

       

Tiết 2

ĐỊA(C.Nụ)  

GDCD

HÓA(T. Đức)

ANH VĂN(T.Tâm)             

TOÁN (T Duyên)

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 3

ĐỊA(C.Nụ)  

Hóa ( Hà )

HÓA(T. Đức)

LÝ (P.Tâm)

TOÁN (T Duyên)

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 4

Đọc sách thư viện

ĐỊA(C.Nụ)  

ANH VĂN(T.Tâm)

Tin Hoc ( Điều )

LÝ (P.Tâm)

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 5

VĂN (C. Hạnh)

ĐỊA(C.Nụ)  

SHCN

Tin Hoc ( Điều )

LÝ (P.Tâm)

 

ANH VĂN(T.Tâm)             

CHIỀU

Tiết 6

SỬ (C.Nhung)

ANH VĂN (C.Hà)

TOÁN

Toán ( T.Cường )

HÓA(T. Đức)                

 

ANH VĂN(T.Tâm)             

Tiết 7

VĂN (C. Hạnh)

ANH VĂN (C.Hà) 

TOÁN  

Toán ( T.Cường )

ANH VĂN (D,Tâm )   

HÓA(T. Đức)              

SỬ (C.Nhung)

Tiết 8

VĂN (C. Hạnh)

ANH VĂN (C.Hà) 

TOÁN

Toán ( T.Cường )

ANH VĂN (D,Tâm ) 

HÓA(T. Đức)             

SỬ (C.Nhung)

3

SÁNG

Tiết 1

TRUY BÀI

TRUY BÀI

VĂN (Tú Anh)

Truy bài

SỬ (C.Nhung)

HÓA(T. Đức)               

GDCD (C.Hường)

Tiết 2

SỬ (C.Nhung)

C.Nghệ C. Khuyên)

VĂN (Tú Anh)

VĂN (C. Hạnh)

C NGHỆ(.P TÂM)

HÓA(T. Đức)               

GDCD (C.Hường)

Tiết 3

VĂN (C. Hạnh)

LÝ (C. Khuyên) 

SỬ (C.Nhung)

LÝ (P.Tâm)

GDCD (C.Hường)

HÓA(T. Đức)         

HÓA(T. Đức)               

Tiết 4

GDCD

VĂN (C. Hạnh)

LÝ (C. Khuyên)

GDCD (C.Hường)

ANH VĂN(T.Tâm)   

LÝ (P.Tâm)

SỬ (C.Nhung)

Tiết 5

LÝ (C. Khuyên)  

VĂN (C. Hạnh)

GDCD (C.Hường)

BÀI TẬP

ANH VĂN(T.Tâm)   

LÝ (P.Tâm)

SỬ (C.Nhung)

CHIỀU

Tiết 6

SHNGLL/SHDC*

VĂN (C. Hạnh)

ANH VĂN(T.Tâm)

Toán ( T.Cường )

VĂN (Tú Anh)

 

TOÁN (T Duyên)

Tiết 7

ANH VĂN (T Tâm) 

VĂN (C. Hạnh)

GDQP

Toán ( T.Cường )

VĂN (Tú Anh)

 

TOÁN (T Duyên)

Tiết 8

VĂN (C. Hạnh)

TOÁN (T Duyên)

BT

Văn ( Luyến)

VĂN (Tú Anh)

 

ANH VĂN(T.Tâm)     

4

SÁNG

Tiết 1

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

NGHỀ( T. Quảng)

LÝ (P.Tâm)

BT

Tiết 2

Anh Văn GT

Hóa ( Hà )

SINH (T. Hiếu)

LÝ (P.Tâm)

NGHỀ( T. Quảng)

 

TOÁN (T Duyên)

Tiết 3

Anh Văn GT

Hóa ( Hà )

C.NGHỆ (T.Hiếu) 

LÝ (P.Tâm)

NGHỀ( T. Quảng)

 

TOÁN (T Duyên)

Tiết 4

TOÁN

ANH VĂN(C.Hà)  

ANH VĂN GT(T.Tâm)

GDQP

TOÁN (T Duyên)

SINH (T. Hiếu)

SINH (T. Hiếu)

Tiết 5

TOÁN

ANH VĂN(C.Hà)   

BT

BT

TOÁN (T Duyên)

SINH (T. Hiếu)

SINH (T. Hiếu)

CHIỀU

Tiết 6

SHCN *

Sinh(Thương )

HĐHN /HĐNGLL*

VĂN (C. Hạnh)

SINH (T.Hiếu)

 

ANH VĂN(T.Tâm)             

Tiết 7

ANH VĂN(T.Tâm)  

Sinh(Thương )

BT

C.NGHỆ ( Hiếu)

BT Hóa

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 8

Sinh(Thương )

SHQN

ANH VĂN GT (T.Tâm)

 (T. Hiếu)

HĐHN /HĐNGLL*

 

VĂN (C. Hạnh)

5

SÁNG

Tiết 1

TOÁN                

TRUY BÀI

VĂN (Tú Anh)

Truy bài

Truy bài

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 2

TOÁN   

TOÁN (T Duyên)

VĂN (Tú Anh)

BT

ANH VĂN (D,Tâm ) 

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 3

TOÁN  

TOÁN (T Duyên)

VĂN (Tú Anh)

ANH VĂN (D,Tâm ) 

BÀI TẬP

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 4

ÂM NHẠC

VĂN (C. Hạnh)

TOÁN

ANH VĂN (D,Tâm )   

VĂN (Tú Anh)

 

TOÁN (T Duyên)

Tiết 5

ANH VĂN(T.Tâm) 

VĂN (C. Hạnh)

TOÁN   

BÀI TẬP

VĂN (Tú Anh)

 

TOÁN (T Duyên)

CHIỀU

Tiết 6

Mỹ thuật

SỬ (C.Nhung)

LÝ (C. Khuyên)

Toán                 

GDQP

 

ANH VĂN (D,Tâm ) 

Tiết 7

Mỹ thuật

SỬ (C.Nhung)

LÝ (C. Khuyên)

Toán

ANH VĂN(T.Tâm)             

SINH (T. Hiếu)

ĐỊA( T, Tình)                          

Tiết 8

LÝ (C. Khuyên)   

Mỹ thuật

ANH VĂN(T.Tâm)

SỬ (C.Nhung)

SHCN *

SINH (T. Hiếu)

ĐỊA( T, Tình)  

Tiêt 9

 

SHNGLL/SHTT*

 

HĐHN /HĐNGLL*

 

 

GDQP *

6

 

Tiết 1

Truy bài

Truy bài

HÓA(T. Đức)

Truy bài

ĐỊA(C.Nụ)               

 

Truy bài

 

Tiết 2

Tin ( Cô Điều )

Tin ( Cô Điều )

ĐỊA(C.Nụ)       

ANH VĂN (D,Tâm )      

HÓA(T. Đức)         

 

TOÁN (T Duyên)

 

Tiết 3

Tin ( Cô Điều )

Tin ( Cô Điều )

ĐỊA(C.Nụ)

ANH VĂN (D,Tâm ) 

TOÁN (T Duyên)

HÓA(T. Đức)  

BÀI TẬP

 

Tiết 4

Sinh(Thương )

TOÁN (T Duyên)

Tin ( Cô Điều )

ĐỊA(C.Nụ) 

HÓA(T. Đức) 

 

ANH VĂN (D,Tâm )

 

Tiết 5

C.Nghê(C.Thương)

TOÁN (T Duyên)

Tin ( Cô Điều )

ĐỊA(C.Nụ) 

HÓA(T. Đức)                

 

ANH VĂN (D,Tâm )

CHIỀU

Tiết 6

ÂmNhac             

LÝ (C. Khuyên) 

ANH VĂN (T Tâm)

Văn ( Luyến)

LÝ (P.Tâm)

ĐỊA( T, Tình)

ĐỊA( T, Tình)      

Tiết 7

ÂmNhac 

LÝ (C. Khuyên)  

ANH VĂN (T Tâm)

Văn ( Luyến)

TD *

LÝ (P.Tâm)

ĐỊA( T, Tình)                               

Tiết 8

ANH VĂN (T Tâm) 

ÂM NHẠC

LÝ (C. Khuyên)  

Văn ( Luyến)

TD *

LÝ (P.Tâm)

ĐỊA( T, Tình)       

 

Tiết 9

 

 

SHDC*

SHDC*

SHDC*

SHDC*

SHQN *

7

SÁNG

Tiết 1

 

TD *

TD *

 

TIN

 

HĐNGLL/ HĐHN *

Tiết 2

 

TD *

TD *

 

TIN

 

DHDC

Tiết 3

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

TD *

Tiết 4

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

TD *

Tiết 5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

Tiết 6

 

 

 

TD *

 

 

TIN

Tiết 7

 

 

 

TD *

 

 

TIN