Loading

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 7

GVCN: Phan Thị Thanh Hài

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đội

 

NNgữ - Hà

Lí - Linh

Lí - Linh

TC tin - Thìn

Toán - Hài

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Văn - Luyến

Văn - Luyến

Toán - Hài

Địa - Tính

Toán - Hài

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Địa - Tính

Văn - Luyến

Toán - Hài

Nhạc - Yến

BT TOÁN - Hài

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Toán - Hài

Sử - Nhung

BT LÝ - Linh

Nhạc - Yến

Văn - Luyến

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC tin - Thìn

CNghệ - Khánh

BT LÝ - Linh

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

BT HÓA - Thanh

NNgữ - Hà

Lí - Linh

Sinh - Khánh

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

QL ĐỌC SÁCH-TG - Hài

NNgữ - Hà

NNgữ - Hà

Sinh - Khánh

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 8

GVCN: Phan Thị Thanh Hài

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đội

 

Văn - Luyến

Sử - Nhung

Toán - Duyên

TC tin - Thìn

CNghệ - Khuyên

HỌC NGHỀ

 

NNgữ - Hà

Địa - Tính

Toán - Duyên

Sinh - Khánh

Văn - Luyến

HỌC NGHỀ

 

NNgữ - Hà

Hóa - Dung

Hóa - Dung

Nhạc - Yến

Toán - Duyên

HỌC NGHỀ

 

Toán - Duyên

Hóa - Dung

Hóa - Dung

Nhạc - Yến

Toán - Duyên

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC tin - Thìn

NNgữ - Hà

NNgữ - Hà

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Lí - Linh

Sinh - Khánh

NNgữ - Hà

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

QL ĐỌC SÁCH-TG - Hài

Lí - Linh

Lí - Linh

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 9

GVCN: Bùi Văn Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

Sinh - Khánh

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đội

 

Toán - Duyên

Hóa - Dung

Hóa - Dung

TC tin - Thìn

Toán - Duyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Toán - Duyên

Hóa - Dung

Hóa - Dung

Nhạc - Yến

Toán - Duyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Văn - Luyến

Địa - Tính

Lí - Khuyên

Sinh - Khánh

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Văn - Luyến

Văn - Luyến

Lí - Khuyên

BT HÓA - Thanh

Lí - Khuyên

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC tin - Thìn

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Địa - Tính

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Toán - Duyên

Sử - Nhung

GDCD - Thành

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂNG KHIẾU

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 10

GVCN: Phùng Minh Huy Thanh

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

Lí - Khuyên

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đoàn

 

Hóa - Thanh

CNghệ - Khánh

Lí - Khuyên

Sinh - Khánh

BT HÓA - Thanh

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Địa - Tính

Sinh - Khánh

Văn - Tú Anh

Hóa - Thanh

Lí - Khuyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Toán - Duyên

Sử - Nhung

Toán - Duyên

Tin - Thìn

Lí - Khuyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

BT HÓA - Thanh

Địa - Tính

Toán - Duyên

BT TOÁN - Thìn

Hóa - Thanh

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Toán - Duyên

Văn - Tú Anh

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

Hóa - Thanh

 

 

Toán - Duyên

Văn - Tú Anh

NNgữ - D Tâm

TỰ CHỌN NK TT-NT

NNgữ - D Tâm

 

 

Tin - Thìn

NNgữ - D Tâm

NNgữ - D Tâm

TỰ CHỌN NK TT-NT

Văn - Tú Anh

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 11

GVCN: Nguyễn Trần Mỹ Linh

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đoàn

 

Tin - Thìn

Toán - Chính

Văn - Tú Anh

Toán - Chính

Hóa - Đức

HỌC NGHỀ

 

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Hóa - Đức

HỌC NGHỀ

 

CNghệ - P Tâm

Sinh - Khánh

NNgữ - D Tâm

BT HÓA - Thanh

Toán - Chính

HỌC NGHỀ

 

Văn - Tú Anh

Tin - Thìn

NNgữ - D Tâm

BT LÝ - Linh

Toán - Chính

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Văn - Tú Anh

NNgữ - D Tâm

Lí - P Tâm

TỰ CHỌN NK TT-NT

Văn - Tú Anh

 

 

BT TOÁN - Thìn

Sử - Nhung

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

Hóa - Đức

 

 

Địa - Tính

Sinh - Khánh

Hóa - Đức

TỰ CHỌN NK TT-NT

NNgữ - D Tâm

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 12

GVCN: Nguyễn Đình Quyền

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

Sinh - Khánh

TRUY BÀI-SHL

SH Đoàn

 

Lí - P Tâm

Tin - Thìn

NNgữ - D Tâm

Địa - Tính

Toán - Chính

CĐ THI THPT QG

 

BT TOÁN - Thìn

Sử - Nhung

NNgữ - D Tâm

BT TOÁN - Thìn

Toán - Chính

CĐ THI THPT QG

 

Văn - Tú Anh

Toán - Chính

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Hóa - Đức

CĐ THI THPT QG

 

CNghệ - P Tâm

Toán - Chính

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Hóa - Đức

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Địa - Tính

Sử - Nhung

NNgữ - D Tâm

Sinh - Khánh

NNgữ - D Tâm

 

 

Văn - Tú Anh

NNgữ - D Tâm

Hóa - Đức

GDCD - Thành

Văn - Tú Anh

 

 

Văn - Tú Anh

Văn - Tú Anh

Lí - P Tâm

Tin - Thìn

Hóa - Đức

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2