Loading

Thời khóa biểu

Thời Khóa Biểu Học Kỳ II-Năm học 2018-2019

THỨ

 

TIẾT

LỚP 6A

LỚP 8A

LỚP 10A

LỚP 10B

LỚP 11A

LỚP 12TN

LỚP 12A

2

SÁNG

Tiết 1

CHÀO CỜ 

CHÀO CỜ 

CHÀO CỜ 

       

Tiết 2

ĐỊA(C.Nụ)  

GDCD

HÓA(T. Đức)

ANH VĂN(T.Tâm)             

TOÁN (T Duyên)

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 3

ĐỊA(C.Nụ)  

Hóa ( Hà )

HÓA(T. Đức)

LÝ (P.Tâm)

TOÁN (T Duyên)

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 4

Đọc sách thư viện

ĐỊA(C.Nụ)  

ANH VĂN(T.Tâm)

Tin Hoc ( Điều )

LÝ (P.Tâm)

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 5

VĂN (C. Hạnh)

ĐỊA(C.Nụ)  

SHCN

Tin Hoc ( Điều )

LÝ (P.Tâm)

 

ANH VĂN(T.Tâm)             

CHIỀU

Tiết 6

SỬ (C.Nhung)

ANH VĂN (C.Hà)

TOÁN

Toán ( T.Cường )

HÓA(T. Đức)                

 

ANH VĂN(T.Tâm)             

Tiết 7

VĂN (C. Hạnh)

ANH VĂN (C.Hà) 

TOÁN  

Toán ( T.Cường )

ANH VĂN (D,Tâm )   

HÓA(T. Đức)              

SỬ (C.Nhung)

Tiết 8

VĂN (C. Hạnh)

ANH VĂN (C.Hà) 

TOÁN

Toán ( T.Cường )

ANH VĂN (D,Tâm ) 

HÓA(T. Đức)             

SỬ (C.Nhung)

3

SÁNG

Tiết 1

TRUY BÀI

TRUY BÀI

VĂN (Tú Anh)

Truy bài

SỬ (C.Nhung)

HÓA(T. Đức)               

GDCD (C.Hường)

Tiết 2

SỬ (C.Nhung)

C.Nghệ C. Khuyên)

VĂN (Tú Anh)

VĂN (C. Hạnh)

C NGHỆ(.P TÂM)

HÓA(T. Đức)               

GDCD (C.Hường)

Tiết 3

VĂN (C. Hạnh)

LÝ (C. Khuyên) 

SỬ (C.Nhung)

LÝ (P.Tâm)

GDCD (C.Hường)

HÓA(T. Đức)         

HÓA(T. Đức)               

Tiết 4

GDCD

VĂN (C. Hạnh)

LÝ (C. Khuyên)

GDCD (C.Hường)

ANH VĂN(T.Tâm)   

LÝ (P.Tâm)

SỬ (C.Nhung)

Tiết 5

LÝ (C. Khuyên)  

VĂN (C. Hạnh)

GDCD (C.Hường)

BÀI TẬP

ANH VĂN(T.Tâm)   

LÝ (P.Tâm)

SỬ (C.Nhung)

CHIỀU

Tiết 6

SHNGLL/SHDC*

VĂN (C. Hạnh)

ANH VĂN(T.Tâm)

Toán ( T.Cường )

VĂN (Tú Anh)

 

TOÁN (T Duyên)

Tiết 7

ANH VĂN (T Tâm) 

VĂN (C. Hạnh)

GDQP

Toán ( T.Cường )

VĂN (Tú Anh)

 

TOÁN (T Duyên)

Tiết 8

VĂN (C. Hạnh)

TOÁN (T Duyên)

BT

Văn ( Luyến)

VĂN (Tú Anh)

 

ANH VĂN(T.Tâm)     

4

SÁNG

Tiết 1

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

NGHỀ( T. Quảng)

LÝ (P.Tâm)

BT

Tiết 2

Anh Văn GT

Hóa ( Hà )

SINH (T. Hiếu)

LÝ (P.Tâm)

NGHỀ( T. Quảng)

 

TOÁN (T Duyên)

Tiết 3

Anh Văn GT

Hóa ( Hà )

C.NGHỆ (T.Hiếu) 

LÝ (P.Tâm)

NGHỀ( T. Quảng)

 

TOÁN (T Duyên)

Tiết 4

TOÁN

ANH VĂN(C.Hà)  

ANH VĂN GT(T.Tâm)

GDQP

TOÁN (T Duyên)

SINH (T. Hiếu)

SINH (T. Hiếu)

Tiết 5

TOÁN

ANH VĂN(C.Hà)   

BT

BT

TOÁN (T Duyên)

SINH (T. Hiếu)

SINH (T. Hiếu)

CHIỀU

Tiết 6

SHCN *

Sinh(Thương )

HĐHN /HĐNGLL*

VĂN (C. Hạnh)

SINH (T.Hiếu)

 

ANH VĂN(T.Tâm)             

Tiết 7

ANH VĂN(T.Tâm)  

Sinh(Thương )

BT

C.NGHỆ ( Hiếu)

BT Hóa

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 8

Sinh(Thương )

SHQN

ANH VĂN GT (T.Tâm)

 (T. Hiếu)

HĐHN /HĐNGLL*

 

VĂN (C. Hạnh)

5

SÁNG

Tiết 1

TOÁN                

TRUY BÀI

VĂN (Tú Anh)

Truy bài

Truy bài

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 2

TOÁN   

TOÁN (T Duyên)

VĂN (Tú Anh)

BT

ANH VĂN (D,Tâm ) 

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 3

TOÁN  

TOÁN (T Duyên)

VĂN (Tú Anh)

ANH VĂN (D,Tâm ) 

BÀI TẬP

 

VĂN (C. Hạnh)

Tiết 4

ÂM NHẠC

VĂN (C. Hạnh)

TOÁN

ANH VĂN (D,Tâm )   

VĂN (Tú Anh)

 

TOÁN (T Duyên)

Tiết 5

ANH VĂN(T.Tâm) 

VĂN (C. Hạnh)

TOÁN   

BÀI TẬP

VĂN (Tú Anh)

 

TOÁN (T Duyên)

CHIỀU

Tiết 6

Mỹ thuật

SỬ (C.Nhung)

LÝ (C. Khuyên)

Toán                 

GDQP

 

ANH VĂN (D,Tâm ) 

Tiết 7

Mỹ thuật

SỬ (C.Nhung)

LÝ (C. Khuyên)

Toán

ANH VĂN(T.Tâm)             

SINH (T. Hiếu)

ĐỊA( T, Tình)                          

Tiết 8

LÝ (C. Khuyên)   

Mỹ thuật

ANH VĂN(T.Tâm)

SỬ (C.Nhung)

SHCN *

SINH (T. Hiếu)

ĐỊA( T, Tình)  

Tiêt 9

 

SHNGLL/SHTT*

 

HĐHN /HĐNGLL*

 

 

GDQP *

6

 

Tiết 1

Truy bài

Truy bài

HÓA(T. Đức)

Truy bài

ĐỊA(C.Nụ)               

 

Truy bài

 

Tiết 2

Tin ( Cô Điều )

Tin ( Cô Điều )

ĐỊA(C.Nụ)       

ANH VĂN (D,Tâm )      

HÓA(T. Đức)         

 

TOÁN (T Duyên)

 

Tiết 3

Tin ( Cô Điều )

Tin ( Cô Điều )

ĐỊA(C.Nụ)

ANH VĂN (D,Tâm ) 

TOÁN (T Duyên)

HÓA(T. Đức)  

BÀI TẬP

 

Tiết 4

Sinh(Thương )

TOÁN (T Duyên)

Tin ( Cô Điều )

ĐỊA(C.Nụ) 

HÓA(T. Đức) 

 

ANH VĂN (D,Tâm )

 

Tiết 5

C.Nghê(C.Thương)

TOÁN (T Duyên)

Tin ( Cô Điều )

ĐỊA(C.Nụ) 

HÓA(T. Đức)                

 

ANH VĂN (D,Tâm )

CHIỀU

Tiết 6

ÂmNhac             

LÝ (C. Khuyên) 

ANH VĂN (T Tâm)

Văn ( Luyến)

LÝ (P.Tâm)

ĐỊA( T, Tình)

ĐỊA( T, Tình)      

Tiết 7

ÂmNhac 

LÝ (C. Khuyên)  

ANH VĂN (T Tâm)

Văn ( Luyến)

TD *

LÝ (P.Tâm)

ĐỊA( T, Tình)                               

Tiết 8

ANH VĂN (T Tâm) 

ÂM NHẠC

LÝ (C. Khuyên)  

Văn ( Luyến)

TD *

LÝ (P.Tâm)

ĐỊA( T, Tình)       

 

Tiết 9

 

 

SHDC*

SHDC*

SHDC*

SHDC*

SHQN *

7

SÁNG

Tiết 1

 

TD *

TD *

 

TIN

 

HĐNGLL/ HĐHN *

Tiết 2

 

TD *

TD *

 

TIN

 

DHDC

Tiết 3

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

TD *

Tiết 4

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

KNS/ CLB

TD *

Tiết 5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

Tiết 6

 

 

 

TD *

 

 

TIN

Tiết 7

 

 

 

TD *

 

 

TIN

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 7

GVCN: Phan Thị Thanh Hài

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đội

 

NNgữ - Hà

Lí - Linh

Lí - Linh

TC tin - Thìn

Toán - Hài

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Văn - Luyến

Văn - Luyến

Toán - Hài

Địa - Tính

Toán - Hài

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Địa - Tính

Văn - Luyến

Toán - Hài

Nhạc - Yến

BT TOÁN - Hài

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Toán - Hài

Sử - Nhung

BT LÝ - Linh

Nhạc - Yến

Văn - Luyến

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC tin - Thìn

CNghệ - Khánh

BT LÝ - Linh

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

BT HÓA - Thanh

NNgữ - Hà

Lí - Linh

Sinh - Khánh

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

QL ĐỌC SÁCH-TG - Hài

NNgữ - Hà

NNgữ - Hà

Sinh - Khánh

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 8

GVCN: Phan Thị Thanh Hài

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đội

 

Văn - Luyến

Sử - Nhung

Toán - Duyên

TC tin - Thìn

CNghệ - Khuyên

HỌC NGHỀ

 

NNgữ - Hà

Địa - Tính

Toán - Duyên

Sinh - Khánh

Văn - Luyến

HỌC NGHỀ

 

NNgữ - Hà

Hóa - Dung

Hóa - Dung

Nhạc - Yến

Toán - Duyên

HỌC NGHỀ

 

Toán - Duyên

Hóa - Dung

Hóa - Dung

Nhạc - Yến

Toán - Duyên

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC tin - Thìn

NNgữ - Hà

NNgữ - Hà

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Lí - Linh

Sinh - Khánh

NNgữ - Hà

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

QL ĐỌC SÁCH-TG - Hài

Lí - Linh

Lí - Linh

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 9

GVCN: Bùi Văn Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

Sinh - Khánh

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đội

 

Toán - Duyên

Hóa - Dung

Hóa - Dung

TC tin - Thìn

Toán - Duyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Toán - Duyên

Hóa - Dung

Hóa - Dung

Nhạc - Yến

Toán - Duyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Văn - Luyến

Địa - Tính

Lí - Khuyên

Sinh - Khánh

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Văn - Luyến

Văn - Luyến

Lí - Khuyên

BT HÓA - Thanh

Lí - Khuyên

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC tin - Thìn

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Địa - Tính

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Toán - Duyên

Sử - Nhung

GDCD - Thành

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂNG KHIẾU

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 10

GVCN: Phùng Minh Huy Thanh

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

Lí - Khuyên

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đoàn

 

Hóa - Thanh

CNghệ - Khánh

Lí - Khuyên

Sinh - Khánh

BT HÓA - Thanh

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Địa - Tính

Sinh - Khánh

Văn - Tú Anh

Hóa - Thanh

Lí - Khuyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Toán - Duyên

Sử - Nhung

Toán - Duyên

Tin - Thìn

Lí - Khuyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

BT HÓA - Thanh

Địa - Tính

Toán - Duyên

BT TOÁN - Thìn

Hóa - Thanh

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Toán - Duyên

Văn - Tú Anh

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

Hóa - Thanh

 

 

Toán - Duyên

Văn - Tú Anh

NNgữ - D Tâm

TỰ CHỌN NK TT-NT

NNgữ - D Tâm

 

 

Tin - Thìn

NNgữ - D Tâm

NNgữ - D Tâm

TỰ CHỌN NK TT-NT

Văn - Tú Anh

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 11

GVCN: Nguyễn Trần Mỹ Linh

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đoàn

 

Tin - Thìn

Toán - Chính

Văn - Tú Anh

Toán - Chính

Hóa - Đức

HỌC NGHỀ

 

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Hóa - Đức

HỌC NGHỀ

 

CNghệ - P Tâm

Sinh - Khánh

NNgữ - D Tâm

BT HÓA - Thanh

Toán - Chính

HỌC NGHỀ

 

Văn - Tú Anh

Tin - Thìn

NNgữ - D Tâm

BT LÝ - Linh

Toán - Chính

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Văn - Tú Anh

NNgữ - D Tâm

Lí - P Tâm

TỰ CHỌN NK TT-NT

Văn - Tú Anh

 

 

BT TOÁN - Thìn

Sử - Nhung

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

Hóa - Đức

 

 

Địa - Tính

Sinh - Khánh

Hóa - Đức

TỰ CHỌN NK TT-NT

NNgữ - D Tâm

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 12

GVCN: Nguyễn Đình Quyền

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

Sinh - Khánh

TRUY BÀI-SHL

SH Đoàn

 

Lí - P Tâm

Tin - Thìn

NNgữ - D Tâm

Địa - Tính

Toán - Chính

CĐ THI THPT QG

 

BT TOÁN - Thìn

Sử - Nhung

NNgữ - D Tâm

BT TOÁN - Thìn

Toán - Chính

CĐ THI THPT QG

 

Văn - Tú Anh

Toán - Chính

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Hóa - Đức

CĐ THI THPT QG

 

CNghệ - P Tâm

Toán - Chính

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Hóa - Đức

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Địa - Tính

Sử - Nhung

NNgữ - D Tâm

Sinh - Khánh

NNgữ - D Tâm

 

 

Văn - Tú Anh

NNgữ - D Tâm

Hóa - Đức

GDCD - Thành

Văn - Tú Anh

 

 

Văn - Tú Anh

Văn - Tú Anh

Lí - P Tâm

Tin - Thìn

Hóa - Đức

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHÓA BIỂU NĂNG KHIẾU

   
 
 

THỨ

BUỔI

MÔN

LỚP

GHI CHÚ

 

HAI

CHIỀU

TiẾNG HÀN

6, 7, 8

Dạy 3 tiết/buổi

 

TiẾNG ANH

10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

BA

CHIỀU

TiẾNG ANH

6, 7, 8

Dạy 3 tiết/buổi

 

MÚA

10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

NHẠC

 

HỌA

 

NĂM

CHIỀU

MÚA

6, 7, 8

Dạy 3 tiết/buổi

 

NHẠC

 

HỌA

 

TiẾNG HÀN

10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

SÁU

CHIỀU

MÚA

6, 7, 8, 10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

NHẠC

 

HỌA

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP

THỨ

TiẾT

THỜI GIAN

L. 6

L. 7

L. 8

L. 9

L. 10

L. 11

L. 12

Thư 7 (12)

 

 

2

1

7h15 - 8h00

CHÀO CỜ

Toán

 

 

2

8h00 - 8h45

Sinh

Toán

Anh

Hóa

Toán

Anh

Địa

Toán

 

 

3

9h00 - 9h45

Sinh

Toán

Anh

Hóa

Toán

Anh

Địa

Văn

 

 

4

9h45 - 10h30

Địa

Sinh

Toán

Toán

Anh

Sử

Anh

Văn

 

 

5

10h30 - 11h15

Anh

Sinh

Toán

Toán

Văn

Địa

Anh

   

 

1

13h30 - 14h15

SHCN

 

TD

Văn

HƯỚNG NGHIỆP

   

 

2

14h15 - 15h00

 

GDNGLL

SHCN

TD

     

3

15h15 - 16h00

GDNGLL

SHCN

 

TD

     

3

1

7h15 - 8h00

Văn

Sử

Hóa

 

Tin

Anh

Anh

     

2

8h00 - 8h45

Anh

Văn

Hóa

Sử

Tin

Văn

Anh

     

3

9h00 - 9h45

Anh

Văn

Sử

Hóa

Sử

Văn

Toán

     

4

9h45 - 10h30

GDCD

Sử

Văn

Anh

Anh

Toán

Văn

     

5

10h30 - 11h15

Sử

Anh

Văn

Anh

GDCD

Toán

Văn

     

1

13h30 - 14h15

Anh Văn giao tiếp

Địa

TD

GDNGLL

Sử

     

2

14h15 - 15h00

Địa

GDNGLL

TD

Sử

     

3

15h15 - 16h00

   

TD

TD

     

4

1

7h15 - 8h00

Toán

GDCD

Sinh

Văn

Tin

Tin

     

2

8h00 - 8h45

Toán

CN

Sinh

Văn

Tin

Tin

     

3

9h00 - 9h45

CN

Toán

CN

GDCD

Văn

QP

 

4

9h45 - 10h30

CN

TD

GDCD

CN

Văn

Anh

 

5

10h30 - 11h15

Học bơi

TD

Anh

Văn

GDCD

CN

 

1

13h30 - 14h15

ĐÁ BÓNG

Bóng đá

GDNGLL

Bóng đá

NGHỀ PT

TD

 

2

14h15 - 15h00

Bóng đá

SHCN

Bóng đá

GDNGLL

     

3

15h15 - 16h00

GDNGLL

 

TD

SHCN

     

5

1

7h15 - 8h00

Tin

Tin

Văn

Hóa

Sinh

GDCD

   

 

2

8h00 - 8h45

Tin

Tin

Văn

Hóa

Văn

Sinh

   

 

3

9h00 - 9h45

TD

Văn

Toán

CN

Văn

Hóa

   

 

4

9h45 - 10h30

Văn

Tin

Tin

Toán

Hóa

Văn

   

 

5

10h30 - 11h15

Văn

Tin

Tin

Toán

Hóa

Văn

     

1

13h30 - 14h15

NHẠC

   

Văn

AV GIAO TiẾP

Toán

     

2

14h15 - 15h00

 

MT

 

Văn

Toán

     

3

15h15 - 16h00

   

NHẠC

MT

QP

 

Toán

 

 

 

6

1

7h15 - 8h00

Văn

Địa

Toán

Toán

Anh

Toán

Sinh

   

 

2

8h00 - 8h45

Văn

Anh

Toán

Toán

Địa

Toán

Sinh

   

 

3

9h00 - 9h45

Toán

Anh

Văn

Toán

Địa

Toán )

   

 

4

9h45 - 10h30

Toán

Địa

TD

Anh

Sinh

CN

Toán

   

 

5

10h30 - 11h15

TD

Toán

Địa

Anh

Toán

Toán

   

 

1

13h30 - 14h15

     

Sinh

Năng khiếu

Hóa

   

 

2

14h15 - 15h00

MT

NHẠC

 

Sinh

Hóa

     

3

15h15 - 16h00

   

MT

Nhạc

SHCN

SHCN

Hóa

     

Thời khóa biểu (Bắt đầu từ tháng 04 - 2014)

Tải về