Loading

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 7

GVCN: Phan Thị Thanh Hài

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đội

 

NNgữ - Hà

Lí - Linh

Lí - Linh

TC tin - Thìn

Toán - Hài

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Văn - Luyến

Văn - Luyến

Toán - Hài

Địa - Tính

Toán - Hài

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Địa - Tính

Văn - Luyến

Toán - Hài

Nhạc - Yến

BT TOÁN - Hài

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Toán - Hài

Sử - Nhung

BT LÝ - Linh

Nhạc - Yến

Văn - Luyến

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC tin - Thìn

CNghệ - Khánh

BT LÝ - Linh

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

BT HÓA - Thanh

NNgữ - Hà

Lí - Linh

Sinh - Khánh

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

QL ĐỌC SÁCH-TG - Hài

NNgữ - Hà

NNgữ - Hà

Sinh - Khánh

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 8

GVCN: Phan Thị Thanh Hài

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đội

 

Văn - Luyến

Sử - Nhung

Toán - Duyên

TC tin - Thìn

CNghệ - Khuyên

HỌC NGHỀ

 

NNgữ - Hà

Địa - Tính

Toán - Duyên

Sinh - Khánh

Văn - Luyến

HỌC NGHỀ

 

NNgữ - Hà

Hóa - Dung

Hóa - Dung

Nhạc - Yến

Toán - Duyên

HỌC NGHỀ

 

Toán - Duyên

Hóa - Dung

Hóa - Dung

Nhạc - Yến

Toán - Duyên

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC tin - Thìn

NNgữ - Hà

NNgữ - Hà

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Lí - Linh

Sinh - Khánh

NNgữ - Hà

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

QL ĐỌC SÁCH-TG - Hài

Lí - Linh

Lí - Linh

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 9

GVCN: Bùi Văn Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

Sinh - Khánh

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đội

 

Toán - Duyên

Hóa - Dung

Hóa - Dung

TC tin - Thìn

Toán - Duyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Toán - Duyên

Hóa - Dung

Hóa - Dung

Nhạc - Yến

Toán - Duyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Văn - Luyến

Địa - Tính

Lí - Khuyên

Sinh - Khánh

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Văn - Luyến

Văn - Luyến

Lí - Khuyên

BT HÓA - Thanh

Lí - Khuyên

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

TC tin - Thìn

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Địa - Tính

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

NNgữ - Tú

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

Toán - Duyên

Sử - Nhung

GDCD - Thành

Văn - Luyến

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂNG KHIẾU

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 10

GVCN: Phùng Minh Huy Thanh

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

Lí - Khuyên

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đoàn

 

Hóa - Thanh

CNghệ - Khánh

Lí - Khuyên

Sinh - Khánh

BT HÓA - Thanh

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Địa - Tính

Sinh - Khánh

Văn - Tú Anh

Hóa - Thanh

Lí - Khuyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

Toán - Duyên

Sử - Nhung

Toán - Duyên

Tin - Thìn

Lí - Khuyên

TỰ CHỌN NK TT-NT

 

BT HÓA - Thanh

Địa - Tính

Toán - Duyên

BT TOÁN - Thìn

Hóa - Thanh

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Toán - Duyên

Văn - Tú Anh

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

Hóa - Thanh

 

 

Toán - Duyên

Văn - Tú Anh

NNgữ - D Tâm

TỰ CHỌN NK TT-NT

NNgữ - D Tâm

 

 

Tin - Thìn

NNgữ - D Tâm

NNgữ - D Tâm

TỰ CHỌN NK TT-NT

Văn - Tú Anh

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 11

GVCN: Nguyễn Trần Mỹ Linh

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI

TRUY BÀI-SHL

SH Đoàn

 

Tin - Thìn

Toán - Chính

Văn - Tú Anh

Toán - Chính

Hóa - Đức

HỌC NGHỀ

 

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Hóa - Đức

HỌC NGHỀ

 

CNghệ - P Tâm

Sinh - Khánh

NNgữ - D Tâm

BT HÓA - Thanh

Toán - Chính

HỌC NGHỀ

 

Văn - Tú Anh

Tin - Thìn

NNgữ - D Tâm

BT LÝ - Linh

Toán - Chính

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Văn - Tú Anh

NNgữ - D Tâm

Lí - P Tâm

TỰ CHỌN NK TT-NT

Văn - Tú Anh

 

 

BT TOÁN - Thìn

Sử - Nhung

GDCD - Thành

TỰ CHỌN NK TT-NT

Hóa - Đức

 

 

Địa - Tính

Sinh - Khánh

Hóa - Đức

TỰ CHỌN NK TT-NT

NNgữ - D Tâm

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

 

Lớp 12

GVCN: Nguyễn Đình Quyền

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Chào cờ

TRUY BÀI

TRUY BÀI

Sinh - Khánh

TRUY BÀI-SHL

SH Đoàn

 

Lí - P Tâm

Tin - Thìn

NNgữ - D Tâm

Địa - Tính

Toán - Chính

CĐ THI THPT QG

 

BT TOÁN - Thìn

Sử - Nhung

NNgữ - D Tâm

BT TOÁN - Thìn

Toán - Chính

CĐ THI THPT QG

 

Văn - Tú Anh

Toán - Chính

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Hóa - Đức

CĐ THI THPT QG

 

CNghệ - P Tâm

Toán - Chính

Lí - P Tâm

Toán - Chính

Hóa - Đức

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

Địa - Tính

Sử - Nhung

NNgữ - D Tâm

Sinh - Khánh

NNgữ - D Tâm

 

 

Văn - Tú Anh

NNgữ - D Tâm

Hóa - Đức

GDCD - Thành

Văn - Tú Anh

 

 

Văn - Tú Anh

Văn - Tú Anh

Lí - P Tâm

Tin - Thìn

Hóa - Đức

 

 

 

TRƯỜNG THCS - THPT BẠCH ĐẰNG

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2

THỜI KHÓA BIỂU NĂNG KHIẾU

   
 
 

THỨ

BUỔI

MÔN

LỚP

GHI CHÚ

 

HAI

CHIỀU

TiẾNG HÀN

6, 7, 8

Dạy 3 tiết/buổi

 

TiẾNG ANH

10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

BA

CHIỀU

TiẾNG ANH

6, 7, 8

Dạy 3 tiết/buổi

 

MÚA

10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

NHẠC

 

HỌA

 

NĂM

CHIỀU

MÚA

6, 7, 8

Dạy 3 tiết/buổi

 

NHẠC

 

HỌA

 

TiẾNG HÀN

10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

SÁU

CHIỀU

MÚA

6, 7, 8, 10, 11

Dạy 3 tiết/buổi

 

NHẠC

 

HỌA

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP

THỨ

TiẾT

THỜI GIAN

L. 6

L. 7

L. 8

L. 9

L. 10

L. 11

L. 12

Thư 7 (12)

 

 

2

1

7h15 - 8h00

CHÀO CỜ

Toán

 

 

2

8h00 - 8h45

Sinh

Toán

Anh

Hóa

Toán

Anh

Địa

Toán

 

 

3

9h00 - 9h45

Sinh

Toán

Anh

Hóa

Toán

Anh

Địa

Văn

 

 

4

9h45 - 10h30

Địa

Sinh

Toán

Toán

Anh

Sử

Anh

Văn

 

 

5

10h30 - 11h15

Anh

Sinh

Toán

Toán

Văn

Địa

Anh

   

 

1

13h30 - 14h15

SHCN

 

TD

Văn

HƯỚNG NGHIỆP

   

 

2

14h15 - 15h00

 

GDNGLL

SHCN

TD

     

3

15h15 - 16h00

GDNGLL

SHCN

 

TD

     

3

1

7h15 - 8h00

Văn

Sử

Hóa

 

Tin

Anh

Anh

     

2

8h00 - 8h45

Anh

Văn

Hóa

Sử

Tin

Văn

Anh

     

3

9h00 - 9h45

Anh

Văn

Sử

Hóa

Sử

Văn

Toán

     

4

9h45 - 10h30

GDCD

Sử

Văn

Anh

Anh

Toán

Văn

     

5

10h30 - 11h15

Sử

Anh

Văn

Anh

GDCD

Toán

Văn

     

1

13h30 - 14h15

Anh Văn giao tiếp

Địa

TD

GDNGLL

Sử

     

2

14h15 - 15h00

Địa

GDNGLL

TD

Sử

     

3

15h15 - 16h00

   

TD

TD

     

4

1

7h15 - 8h00

Toán

GDCD

Sinh

Văn

Tin

Tin

     

2

8h00 - 8h45

Toán

CN

Sinh

Văn

Tin

Tin

     

3

9h00 - 9h45

CN

Toán

CN

GDCD

Văn

QP

 

4

9h45 - 10h30

CN

TD

GDCD

CN

Văn

Anh

 

5

10h30 - 11h15

Học bơi

TD

Anh

Văn

GDCD

CN

 

1

13h30 - 14h15

ĐÁ BÓNG

Bóng đá

GDNGLL

Bóng đá

NGHỀ PT

TD

 

2

14h15 - 15h00

Bóng đá

SHCN

Bóng đá

GDNGLL

     

3

15h15 - 16h00

GDNGLL

 

TD

SHCN

     

5

1

7h15 - 8h00

Tin

Tin

Văn

Hóa

Sinh

GDCD

   

 

2

8h00 - 8h45

Tin

Tin

Văn

Hóa

Văn

Sinh

   

 

3

9h00 - 9h45

TD

Văn

Toán

CN

Văn

Hóa

   

 

4

9h45 - 10h30

Văn

Tin

Tin

Toán

Hóa

Văn

   

 

5

10h30 - 11h15

Văn

Tin

Tin

Toán

Hóa

Văn

     

1

13h30 - 14h15

NHẠC

   

Văn

AV GIAO TiẾP

Toán

     

2

14h15 - 15h00

 

MT

 

Văn

Toán

     

3

15h15 - 16h00

   

NHẠC

MT

QP

 

Toán

 

 

 

6

1

7h15 - 8h00

Văn

Địa

Toán

Toán

Anh

Toán

Sinh

   

 

2

8h00 - 8h45

Văn

Anh

Toán

Toán

Địa

Toán

Sinh

   

 

3

9h00 - 9h45

Toán

Anh

Văn

Toán

Địa

Toán )

   

 

4

9h45 - 10h30

Toán

Địa

TD

Anh

Sinh

CN

Toán

   

 

5

10h30 - 11h15

TD

Toán

Địa

Anh

Toán

Toán

   

 

1

13h30 - 14h15

     

Sinh

Năng khiếu

Hóa

   

 

2

14h15 - 15h00

MT

NHẠC

 

Sinh

Hóa

     

3

15h15 - 16h00

   

MT

Nhạc

SHCN

SHCN

Hóa

     

Thời khóa biểu (Bắt đầu từ tháng 04 - 2014)

Tải về