Loading

Kế hoạch giảng dạy

Báo cáo trực tuyến Năm học 2017 - 2018

NỘI DUNG

BÁO CÁO MÔN HỌC

THÔNG TIN BỘ MÔN

Địa chỉ email

 1. Mã số Báo cáo (là Mã số báo cáo của trường Trung học)
 2. Tên Trường (VD: THCS Lê Văn Tám)
 3. Quận/Huyện
 4. Tên Môn học, cấp học
 5. Họ và tên Tổ trưởng (Nhóm trưởng hoặc GV phụ trách môn học)
 6. Điện thoại di động của Tổ trưởng (Nhóm trưởng hoặc GV phụ trách môn học)
 7. Email của Tổ trưởng (Nhóm trưởng hoặc GV phụ trách môn học)
 8. Số lượng giáo viên bộ môn (Tổng số GV:…, Số Cơ hữu: …, Số GV Thỉnh giảng:…, Số GV tập sự:….)
 9. Trình độ giáo viên (CĐ: …GV , ĐH: …GV, Sau ĐH: …GV)

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 1. Dạy học theo Quyết định 16: Về thực hiện Chương trình dạy học theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Nêu những việc mà Tổ, nhóm, GV bộ môn đã thực hiện trong việc thực hiện chương trình chủ động, đảm bảo thời lượng dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng. Ví dụ cho Mục này: Việc sắp xếp lại kế hoạch dạy học để thực hiện … chủ đề liên môn … vào dạy học và tổ chức học tập trải nghiệm cho học sinh khối … vào tuần lễ từ …)
 2. Dạy học tự chọn theo Quyết định 16: Bộ môn được giao thực hiện dạy học Tự chọn theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT báo cáo Mục này (Ví dụ cho mục này: GV Bộ môn … được giao dạy … tiết tự chọn/ tuần  . Tổ (Bộ môn) đã có xây dựng kế hoạch dạy nội dung bám sát cho các lớp …., dạy nâng cao cho các lớp ….; Kết quả dạy học ….)
 3. Dạy học 2 buổi/ngày: Thực hiện Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày dành cho các Tổ (Bộ môn) được giao thực hiện dạy học 2buổi/ngày báo cáo Mục này. (Ví dụ cho mục này: GV Bộ môn … được phân công dạy … tiết /tuần theo Kế hoạch dạy học 2buổi/ngày  . Tổ (Bộ môn) đã có xây dựng kế hoạch dạy nội dung bám sát, nâng cao ….; Kết quả dạy học ….)
 4. Dạy học trải nghiệm: Tổ, GV bộ môn đã thực hiện dạy học trải nghiệm (Chủ đề dạy học 1: Tên chủ đề, cho học sinh Khối …. tại … Kết quả có … học sinh tham gia; Chủ đề dạy học 1: Tên chủ đề, cho học sinh Khối …. tại … Kết quả có … học sinh tham gia)
 5. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Báo cáo những nội dung mà GV Bộ môn đã thực hiện được
 6. Đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá: Tình hình và kết quả đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; các mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo.
 7. Dạy học với giáo viên nước ngoài: Tổ, GV bộ môn đã thực hiện dạy học với giáo viên người nước ngoài   (Ví dụ cho mục này: Phối hợp với đơn vị: … thực hiện chương trình dạy học với giáo viên người nước ngoài môn … Qui mô:… lớp, … học sinh tham gia. Kết quả …)
 8. Dạy nghề Phổ thông: Tổ, GV bộ môn đã thực hiện dạy Nghề phổ thông báo cáo mục này (Tổ, GV bộ môn thực hiện dạy Nghề … có … lớp, … HS; Nghề … có … lớp, … HS; …)
 9. Trường bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên: Chuyên đề Bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực do trường tổ chức   (Tên chuyên đề, số GV tham gia)
 10. Quận/Huyện bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên: Tham gia Chuyên đề Bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực cấp THCS do quận, huyện tổ chức   (Tên chuyên đề, số GV tham gia)
 11. Thành phố, Cụm bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên: Tham gia Chuyên đề Bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực cấp TP, Cụm tổ chức   (Tên chuyên đề, số GV tham gia, cấp tổ chức Cụm/TP)
 12. Trường học kết nối: Số lượng GV trong được cấp tài khoản trên Trường học kết nối; Số chuyên đề dạy học đã thực hiện “Trên trường học kết nối”; Số chuyên về công tác chủ nhiệm đã thực hiện trên hệ thống "Trường học kết nối"
 13. Thao giảng, dạy tốt (cấp trường) đã thực hiện
 14. Thao giảng, dạy tốt (cấp Cụm CM hoặc cấp quận/huyện) đã thực hiện
 15. Thao giảng, dạy tốt (cấp thành phố) đã thực hiện
 16. Tài liệu bổ trợ: Những xuất bản phẩm, ấn phẩm tham khảo, tài liệu dạy học bổ trợ đã được Tổ, Bộ môn đề nghị sử dụng trong hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học (tên tài liệu, cách thức triển khai, kết quả)
 17. Ứng dụng công nghệ thông tin: Về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (những phần mềm dạy học đã được sử dụng, hiệu quả)
 18. Bảng tương tác: Số lượng bài dạy đươc thiết kế trên phần mềm Activ-inspire trên bảng tương tác (không kể những giờ dạy sử dụng Bảng tương tác như công cụ trình chiếu) (Số lượng bài dạy, Số tiết thực hiện)
 19. Kiểm tra định kỳ: Việc thực hiện các qui định về các bài kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của Sở GDĐT (Cách thức thực hiện, kết quả đạt được)
 20. Bồi dưỡng học sinh giỏi: Đánh giá công tác Đào tạo, bồi dưỡng HSG của bộ môn
 21. Tham gia cuộc thi, hội thi: Việc tham gia các cuộc thi, hội thi do Trường, Cụm, Quận/Huyện, Thành phố, Quốc gia tổ chức.
 22. Giáo dục chuyên biệt, hòa nhập: Về công tác giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập (Số liệu học sinh hòa nhập, đánh giá những việc Tổ, GV bộ môn đã thực hiện - nếu có HS học hòa nhập)
 23. Giáo dục hướng nghiệp: đánh giá những việc đã thực hiện
 24. Câu lạc bộ học thuật: Hoạt động CLB học thuật do Bộ môn hướng dẫn   (về số lượng GV tham gia hướng dẫn, nội dung, hình thức, kết quả) )
 25. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học: Hoạt động học sinh NCKH   (về số lượng đề tài GV đã hướng dẫn, nội dung, hình thức, kết quả)
 26. Dạy thêm, học thêm: Về thực hiện các qui định về Dạy thêm học thêm đối với GVtrường Công lập (Số GV tham gia dạy thêm trong nhà trường, Số GV tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, Số GV đã có văn bản xin phép tham gia dạy thêm ngoài nhà trường gửi Hiệu trưởng?)
 27. Đạo đức, lối sống: Đánh giá chung về công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh; khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác.
 28. Những thành tích của tổ, nhóm chuyên môn
 29. Đánh giá chung về hoạt động chuyên môn: Đánh giá ngắn gọn những thành tựu đạt được; những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.
 30. Đề xuất, kiến nghị
 31. Họ và tên, chức vụ, số điện thoại của người báo cáo

 

KẾ HOẠCH TUẦN 30 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 30

(Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018)

Thứ Hai

19/3/2018

Sáng:

-         7 giờ 15 đến 9 giờ 00: Học sinh chào cờ đầu tuần

-         9 giờ đến 11 giờ 10: Công tác chuẩn bị kiểm tra chéo hồ sơ thiết bị với trường Trần Hưng Đạo

-          Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thư viện, thiết bị (Cụm 6)

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

-         Ôn tập thi giữa kì khối THCS

 

Thứ Ba

20/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên quản nhiệm ổn định tình hình sĩ số HS, kỷ luật HS

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ tư

21/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ năm

22/3/2018

Sáng:

-         Kiểm tra chéo hồ sơ thiết bị với trường THPT Trần Hưng Đạo

Chiều:

-         Gặp gỡ đoàn đại biểu trường trung học Marshall tại hội trường lầu 3

 

Thứ sáu

23/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ bảy

24/3/2018

Sáng:

-         Họp giáo viên quản nhiệm các lớp báo cáo tình hình, hướng xử lý các HS vi phạm kỷ luật và học tập.

Trần Thị Tuyết Hoa

 

KẾ HOẠCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 29

(Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018)

Thứ Hai

12/3/2018

Sáng:

-         7 giờ 15 đến 9 giờ 00: Học sinh chào cờ đầu tuần

-         9 giờ đến 11 giờ 10: Kiểm tra giữa HKII (Lớp 10,11)

-          Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thư viện, thiết bị (Cụm 6)

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

-         Ôn tập thi giữa kì khối THCS

 

Thứ Ba

13/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên quản nhiệm ổn định tình hình sĩ số HS, kỷ luật HS

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ tư

14/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ năm

15/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ sáu

16/3/2018

Sáng:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

Chiều:

-         Giáo viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Thứ bảy

17/3/2018

Sáng:

-         Họp giáo viên quản nhiệm các lớp báo cáo tình hình, hướng xử lý các HS vi phạm kỷ luật và học tập.

Trần Thị Tuyết Hoa

 

LỊCH THI HỌC GIỮA HỌC KÌ II KHỐI THPT NĂM HỌC 2017 – 2018

LỊCH THI HỌC GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

 Lớp 10

THỨ

BUỔI

Thời gian

MÔN

GV

2

(19/03)

SÁNG

7h45 – 8h30

HÓA

THANH - TÂM

9h40 – 11h10

TOÁN

DUYÊN - TÂM

CHIỀU

1h30 – 3h00

VĂN

TÚ ANH – DUYÊN - TÂM

3

(20/03)

SÁNG

9h40 – 10h40

ANH

D.TÂM - TÂM

4

(21/03)

SÁNG

8h30 – 9h15

KHUYÊN - TÂM

 

LỚP 11

2

(19/03)

SÁNG

9h40 – 11h10

VĂN

TÚ ANH  + P.TÂM

3

(20/03)

SÁNG

7h45 – 8h30

HÓA

ĐỨC - NHI

8h30 – 9h30

ANH

D.TÂM - NHI

9H40 – 11H10

TOÁN

DUYÊN - NHI

4

(21/03)

SÁNG

9h40 – 10h25

P.TÂM - NHI

 

LỚP 12

2

(19/03)

 

SÁNG

7h45 – 8h30

P.TÂM - LINH

ĐỊA

TÌNH - LINH

CHIỀU

1h30 – 3h00

TOÁN

T.CHÍNH - LINH

3

(20/03)

SÁNG

9h40 - 10h25

SỬ

NHUNG - LINH

HÓA

ĐỨC - LINH

Chiều

1h30 – 3h00

VĂN

TÚ ANH - LINH

4

(21/03)

SÁNG

9H40 – 10H40

ANH

D.TÂM - LINH

5

(22/03)

SÁNG

7H45 – 8H30

SINH

KHÁNH - LINH

6

(23/03)

SÁNG

7H45 – 8H30

GDCD

THÀNH - LINH

 

Huy Thanh - TSTT

LỊCH THI GIỮA HỌC KÌ II KHỐI THCS NĂM HỌC 2017- 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LỊCH THI HỌC GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

THỨ

BUỔI

Thời gian

MÔN

GV

2

(19/03)

SÁNG

7h45 – 8h30

ANH

HÀ - HÀI

CHIỀU

1h30 – 3h00

TOÁN

HÀI

3

(20/03)

SÁNG

10h25 – 11h10

LINH - HÀI

6

(23/03)

SÁNG

9h40 -11h10

VĂN

LUYẾN - HÀI

 

LỊCH THI GIỮA HỌC KÌ II LỚP 8

 

 

2

(19/03)

SÁNG

7h45-9h15

VĂN

LUYẾN - HÀI

9h40 -10h25

ANH

HÀ -HÀI

CHIỀU

2h15-3h00

LINH -HÀI

3

(20/03)

SÁNG

9h40-10h25

HÓA

DUNG - HÀI

4

(21/03)

SÁNG

9H40-10h40

TOÁN

DUYÊN -DUNG

 

LỊCH THI GIỮA HỌC KÌ II

 

LỚP 9

 

2

(19/03)

SÁNG

7h45 – 9h15

TOÁN

DUYÊN – NHẬT

9h40 – 11h10

VĂN

LUYẾN – NHẬT

3

(20/03)

SÁNG

8h30 – 9h15

HÓA

DUNG – NHẬT

CHIỀU

1h30 – 2h15

ANH

TÚ - NHẬT

4

(21/03)

SÁNG

10h25 – 11h10

KHUYÊN – NHẬT

 

Trần Thị Tuyết Hoa